Frågor

Hur bokas uppskjuten skattefordran?

Hur bokas uppskjuten skattefordran?

En uppskjuten skattefordran som beror på att en skattemässig förlust har redovisats bokförs som en finansiell anläggningstillgång i kontogrupp 13 och som en negativ kostnad i kontogrupp 89.

Vad är uppskjuten inkomstskatt för juridiska personer?

En uppskjuten skattefordran utgörs av skattesatsen för inkomstskatt multipliceratmed framtida underskottsavdrag. Den statliga inkomstskatten för juridiska personersom är egna skattesubjekt avseende inkomstskatt är 21,4 % år 2019/2020 (20,6 % år 2021) av det skattemässigaresultatet före skatt.

Vad är en uppskjuten skatt i framtiden?

En uppskjuten skattefordran är en tillgång i form av lägre skatt i framtiden på grund av skattemässiga avdrag mot framtida skattemässiga vinster. Den statliga inkomstskatten för juridiska personer som är egna skattesubjekt avseende inkomstskatt är 22 % år 2018 och 21,4 % år 2019 av det skattemässiga resultatet före skatt.

Vad är en uppskjuten skattefordran?

En uppskjuten skattefordran är en tillfällig fordran avseende inkomstskatt som uppstår på grund av att en redovisningsenhet har redovisat en skattemässig förlust eller på grund av att en tillgång har ett redovisningsmässigt värde som understiger det skattemässiga värdet.

Varför inte redovisa uppskjuten skatt?

K2-regler. Företag som tillämpar K2 får enligt punkterna 11.5 ,13.3 och 16.4 inte redovisa uppskjuten skatt, varför endast aktuell skatt ingår i skattekostnaden/-intäkten i resultaträkningen. Någon upplysning om sådan skatt ska inte heller lämnas.

Hur räknar man ut latent skatteskuld på ett hyreshus?

Latent skatt beräknas genom att multiplicera bolagsskatten med skillnaden mellan det av parterna överenskomna fastighetsvärdet och det skattemässiga restvärdet för fastigheterna i bolaget.

Share this post