Frågor

Hur lange jobbar busschaufforer?

Hur länge jobbar busschaufförer?

Så länge får en busschaufför jobba En busschaufför får köra lagligt i 9 eller i undantagsfall 10 timmar på ett arbetspass. Men de har också annat arbete, till exempel olika transporter, lastning och urlastning. Gränsen för den totala arbetstiden är 15 timmar per dag. Eller 10 timmar vid nattarbete.

Hur arbetsmarknaden för bussförare fungerar?

Framtidsutsikter. Efterfrågan på bussförare väntas öka något det kommande åren och konkurrensen om jobben minskar. Det är främst inom kollektivtrafiken som rekryteringsbehoven finns. Det närmsta åren är arbetsmarknaden god för bussförare.

Vilken bransch tillhör buss?

Flera alternativ finns, till exempel fordons- och transportprogrammet inriktning buss/persontransport, Komvux, förarcertifiering med flera. Kommunal är facket för bussförare och garagearbetare i lokal eller regional linjetrafik, långväga expressbusstrafik, skolskjutsar, flygbussar och viss färdtjänst.

Vad tjänar en busschaufför efter skatt?

29 400 kronor. Medellönen är ett snitt mellan alla personers lön i yrket, alltså summan av alla löner delat med antalet personer. Till skillnad mot till exempel medianlön som är den lön som ligger i mitten av spannet.

Hur anmäler man en busschaufför?

Kontakt

  1. Telefon: 0771-41 43 00. Vardagar 6-22, helger 8-22.
  2. Skriv till oss på Facebook.
  3. Personuppgifter som du lämnar när du ringer till Västtrafik behandlas i enlighet med Västtrafiks integritetspolicy.

Finns det några svårigheter i yrket?

På de flesta arbetsplatser finns det faror för de anställdas hälsa och ibland också för deras liv. Några yrken passar inte den som har vissa sjukdomar eller åkommor. Andra yrken kan vara nästan lika farliga för alla som utövar dem.

Vem är ägare till Västtrafik?

Västtrafik AB ägs av Västra Götalandsregionen. Regionfullmäktige beslutar om Västtrafiks budget och tar vart fjärde år fram ett trafikförsörjningsprogram som anger hur kollektivtrafiken ska utvecklas på sikt.

Share this post