Frågor

Hur man gor en Vardetabell?

Hur man gör en Värdetabell?

  1. Göra en värdetabell. Gör en tabell med två spalter.
  2. Välja gradering på koordinataxlarna. Ett skalstreck (en ruta) motsvarar 1, 2 eller 5 enheter eller en tio-multipel av dessa (ex: 10, 200, 50 000 eller 0,02).
  3. Markera punkter. Använd någon av följande symboler när du markerar punkterna i koordinatsystemet.
  4. Rita grafen.

Hur tecknar man en funktion?

Allmänt gäller att en funktion är ett samband eller regel som innebär att en viss variabels värde beror på en eller flera andra variablers värden. I vårt exempel gäller alltså att värdet på variabeln y beror på värdet på variabeln x och vi vet i det här fallet att värdet på y blir 15 gånger större än värdet på x.

Varje punkt representeras i värdetabellen av ett x-värde och ett y-värde. Alla de punkter som representerar ett visst samband på detta sätt utgör en del av en graf. En sådan här graf skulle till exempel kunna representera antalet olyckor på en väg under fyra dagar.

Vad använder man geometri till?

Geometri (grekiska: γεωμετρια geometria, av γεω geo ”jord”, och μετρια metria ”mäta”) är en gren av matematiken där man studerar vilka egenskaper figurer har i ett rum eller, mer generellt, rumsliga samband.

Vad ingår i geometri?

Geometri är det område inom matematiken som handlar om hur saker ser ut, alltså former, storlek och placering. Ordet geometri kommer från grekiskans geo och metron, vilka betyder jord respektive mätning, och en stor del av geometri går ut på att bestämma längder och vinklar genom att hitta samband mellan dem.

Vad kallas figurerna?

En månghörning är en figur med fler hörn än två, där hörnen sitter ihop med raka streck. Till exempel är både en triangel och en kvadrat två olika typer av månghörningar. En triangel kan kallas för en trehörning och en kvadrat för en fyrhörning. Det är antalet hörn som bestämmer namnet.

Vad är ett koordinatsystem inom matematiken?

Koordinatsystem. Ett koordinatsystem inom matematiken är ett sätt att tilldela koordinater, en ordnad följd av tal, till en punkt eller vektor i ett rum. Antalet koordinatvärden som behövs är rummets dimension .

Vad är skillnaden mellan X och y i koordinatsystemet?

x-axeln och y-axeln skär varandra i sina respektive 0-punkter, det vill säga där deras värden är lika med noll: x = 0 och y = 0. Denna punkt, där koordinataxlarna skär varandra, kallas origo. Om en punkt har markerats någonstans i koordinatsystemet så kommer man att kunna läsa av vilket värde punkten har på respektive axel.

Vad lyder avståndsformeln för två punkter i koordinatsystemet?

Allmänt lyder avståndsformeln för vilka två punkter som helst i koordinatsystemet: d = (x 2 − x 1) 2 + (y 2 − y 1) 2 där d är avståndet mellan de båda punkterna, x1 och y1 är den ena punktens koordinater, och x2 och y2 är den andra punktens koordinater.

Share this post