Frågor

Hur manga timmar ar den dagliga kortiden enligt grundregeln?

Hur många timmar är den dagliga körtiden enligt grundregeln?

Som arbetsgivare ska du komma ihåg att dina anställda bara får köra högst 9 timmar per dag. I undantagsfall – två gånger i veckan – får de köra upp till 10 timmar per dag. De får köra högst 56 timmar i veckan och högst 90 timmar under en 14-dagarsperiod.

Hur skriver man Tidbok?

Boken innehåller 30 vilotidsrapporter (orginal + kopia) som är nr. Skall skriva in namn, adress, telefonnummer, utlämnare samt datum för detta.

Vilka berörs av vilotider vid vissa vägtransporter inom landet?

1 § Denna förordning gäller sådana vägtransporter av personer eller gods som utförs i förvärvsverksamhet inom landet med sådana i Sverige registrerade fordon som anges i 2 §. 4. används för transport av mjölk från lantgårdar och för återtransport av mjölkkärl eller mjölkprodukter eller för utfodring av djur.

Hur många gånger per vecka får den dagliga körtiden vara 10 timmar?

Daglig körtid är summan av de körtider som ligger mellan två dygnsvilor eller mellan en dygns- och veckovila. Den dagliga körtiden får vara högst 9 timmar. Dock får den dagliga körtiden uppgå till 10 timmar två gånger per vecka. Maximal körtid per vecka är 56 timmar.

Hur många timmar är en normal veckovila?

Arbetstagarna ska ha minst trettiosex timmars sammanhängande ledighet under varje period om sju dagar (veckovila). Till veckovilan räknas inte beredskapstid då arbetstagaren får uppehålla sig utanför arbetsstället men ska stå till arbetsgivarens förfogande för att utföra arbete när behov uppkommer.

Hur många timmar får du maximalt köra innan du måste ta ut din veckovila?

Om du tar ut rasten (45 min) eller rasterna (15 + 30 min) innan du kommer upp i sammanlagt 4,5 timmars körning ska du börja räkna en ny 4,5 timmars körperiod från 45 minuters rastens eller 30 minuter rastens slut. Vidare gäller regeln att du får köra maximalt sammanlagt 9 timmar innan det blir dags för en dygnsvila.

Hur många timmars vila mellan arbetspass?

13 § Alla arbetstagare ska ha minst elva timmars sammanhängande ledighet under varje period om tjugofyra timmar (dygnsvila).

Share this post