Frågor

Hur mycket ska jag betala dagis avgift?

Hur mycket ska jag betala dagis avgift?

Förskola, familjedaghem och fritidshem För förskola och familjedaghem är avgiften 3 procent av hushållets inkomster. För fritidshem är avgiften 2 procent, men den blir aldrig högre än maxavgiften som anges nedan. Inkomsttaket för maxtaxan är 52 410 kronor år 2022.

Vem betalar barnomsorgen?

Barnomsorgsavgiften betalas till kommunen. Kommunen beslutar själv om fakturan vid växelvis boende kan delas mellan föräldrarna. I annat fall ska barnomsorgsavgiften ingå i underhållsbidraget. Underhållsbidrag regleras i föräldrabalken.

Vem ska betala fritids?

Vem ska betala barnets fritidsplats? En kommun får ta ut avgift för utbildning i fritidshem som den annordnar (14 kap. 12 § skollagen). En platsinnehavare är den som har behovet av en fritidsplats.

Hur finansieras förskolan?

Barnomsorgen finansieras dels med statsbidrag, dels med skattemedel och föräldraavgifter. Statsbidragen är inte ”öronmärkta” för barnomsorgen utan ingår i ett generellt bidrag som ska användas till flera olika verk- samheter.

Hur mycket betalar kommunen per barn förskola?

Om barnen går på förskola betalar du per barn som mest: 1 572 kronor per månad för yngsta barnet, 1 048 kronor per månad för näst yngsta barnet, 524 kronor per månad för tredje yngsta barnet.

Hur långt ska man ha till skolan för att få skolskjuts?

Färdvägens längd För att skolskjuts ska kunna beviljas krävs att den kortaste vägen mellan elevens hem och grundplaceringsskola är minst: 2 km för elever i förskoleklass och skolår 1 grundskolan och grundsärskolan. 3 km för elever i skolår 2 grundskolan och grundsärskolan.

När ditt barn har plats i förskola eller familjedaghem beräknas din kostnad utifrån hushållets inkomst. För barn under tre år är den högsta avgiften 1 572 kronor per månad, för barn över tre år är den högsta avgiften 1 048 kronor per månad.

Förskoleavgiften / Dagisavgiften

Förskole- verksamhet Högsta avgift (Maxtaxa) Andel av bruttoinkomst
Barn 1 1.425 kr 3 %
Barn 2 950 kr 2 %
Barn 3 475 kr 1 %
Barn 4 Ingen avgift Ingen avgift

Share this post