Frågor

Hur skriver man aktieagaravtal?

Hur skriver man aktieägaravtal?

“Man ska vara öppen för att ha mycket flexibilitet i aktieägaravtalet och ha ett handlingsutrymme vad gäller hur man ska bedriva bolaget”, säger han. “Tänk också lite framåt. Vad kommer att hända om två, tre år och vilken typ av investering kommer man kanske att behöva då?

Hur skriver man Bolagsavtal?

Vad ska bolagsavtal innehålla?

  1. vilka bolagsmännen är och hur ansvaret ska fördelas dem emellan.
  2. bolagets namn och typ av verksamhet.
  3. vilka insatser bolagsmännen ska bidra med i form av tillgångar och arbete.
  4. säte för bolaget, dvs.
  5. vem eller vilka personer som har rätt att teckna bolagets firma (firmatecknare)

Vad kostar ett aktieägaravtal?

Normalt brukar det ta 4-5 timmar att ta fram ett aktieägaravtal om det mesta underlag är förberett. I regel tillämpar Silfwerax Juridik timtaxa, som är beroende av hur uppdraget ser ut i sin helhet. Vid enstaka tillfällen kan vi erbjuda ett fast pris. Räkna med att ett avtal kostar från 4500 kr (ex moms).

Varför Kompanjonförsäkring?

Med hjälp av vår Kompanjonförsäkring kan du skydda företagets fortlevnad. Om ni till exempel är två delägare så tecknar ni varsin livförsäkring med den andra delägaren som försäkrad. Om en av er avlider betalas försäkringsbeloppet ut till den som äger försäkringen och kan användas för att kunna köpa ut arvingar.

Vad händer om en delägare dör?

Dödsboet tar över Om en aktieägare dör tar dödsboet över som aktieägare. Dödsbodelägarna ska då gemensamt besluta om aktierna men kan utse någon som får företräda dödsboet till exempel på en bolagsstämma för att kunna utse ny styrelse för bolaget.

Vad ska finnas i ett aktieägaravtal?

Ett aktieägaravtal är ett juridiskt dokument där aktieägarna i ett bolag kommer överens om bolagets struktur och hur bolagets verksamhet ska styras. Exempel på villkor som ofta förekommer i aktieägaravtal är bestämmelser om hur styrelsen ska utses, hur bolaget ska finansieras och hur försäljning av aktier ska gå till.

Share this post