Frågor

Nar behovs Gravtillstand?

När behövs Grävtillstånd?

När du tänkt gräva eller schakta är det viktigt att ansöka om ledningsanvisning, även om du ska gräva på privat mark. Du behöver även ansöka om ett grävtillstånd om du ska gräva eller schakta i kommunal mark eller i privat mark med kommunalt intresse, exempelvis vattenskydds- och naturskyddsområden.

Vad är Grävtillstånd?

När du ska gräva eller schakta i mark med kommunalt intresse måste du ansöka om grävtillstånd. Med ”kommunalt intresse” räknas dels kommunens mark, dels gator/vägar där kommunen är väghållare. Till gatan räknas också eventuell trottoar och cykelbana.

Vad kostar ett Grävtillstånd?

Ett grävtillstånd kostar 1 500 kronor, i denna kostnad ingår handläggning och efterbesiktning som ska genomföras efter slutförd återställning.

Vad kostar en ta plan?

Fasta avgifter: 1 900 kronor för beviljad och handlagd TA-plan. 320 kronor för inkommen och avslagen TA-plan.

När ska ta-plan upprättas?

Ansök om TA-plan senast tre veckor innan ett vägarbete ska startas. Senast tre veckor innan ett vägarbete ska startas ska ansökan om godkännande av TA-plan lämnas till Trafikverket. Ansökan ska innehålla skisser på hur sökande ska skapa en säker arbetsplats för trafikanter och personal.

Var går kabeln?

För att undvika att gräva på ledningar kan du använda den kostnadsfria tjänsten ledningskollen.se. Där kan du enkelt få reda på var ledningar för el, tele, fiber och vatten eller annan infrastruktur finns nedgrävd.

Vad ska en ta-plan innehålla?

Följande uppgifter ska framgå av TA-plan. Ritning/skiss på vägarbetsutmärkning. Vilken typ av vägavstängningsmaterial som kommer att användas och hur dessa kommer att placeras. Vilka vägmärken som sätts upp och var. Vilka vägmärken som tillfälligt tas ner eller täcks över.

Var finns elledningar?

Genom Post- och telestyrelsens webbtjänst Ledningskollen. kan du få fram vilka ledningar, kablar och annan utrustning som finns nedgrävd på din fastighet. Om du loggar in och söker på ledningsanvisning för din fastighet, så går det ut en förfrågan till alla ledningsägare med nät i ditt område.

Var går min vattenledning?

Du beställer ledningsanvisning via ledningskollen.se. Vi kan ge dig en visning på var elkablar och fjärrvärmeledningar finns. Vatten- och avloppsledningar kan vi endast visa fram till tomtgräns, men kommunens byggavdelning kan bistå med ledningsanvisning innanför tomtgräns.

Vad är Trafikanordningsplan?

En trafikanordningsplan, TA-plan, innehåller fakta om ett vägarbete och hur det ska märkas ut. För att sätta ut, underhålla och ta bort vägmärken och skyddsanordningar vid vägarbeten krävs tillstånd av väghållningsmyndigheten.

Vad kostar ta plan?

Från och med 1 november 2019 tar kommunen ut en avgift på 1 500 kronor för varje trafikanordningsplan (TA-plan). Om du påbörjar ditt arbete utan att ha fått ditt tillstånd så kan vitesbelopp på 10 000 kronor tas ut.

Vad är en Trafikanordningsplan?

En trafikanordningsplan, TA-plan, innehåller fakta om ett vägarbete och hur det ska märkas ut. Här hittar du all information om ansökan. För att sätta ut, underhålla och ta bort vägmärken och skyddsanordningar vid vägarbeten krävs tillstånd av väghållningsmyndigheten (Trafikverkets region).

Hur ser en ta-plan ut?

Share this post