Frågor

Nar beraknas aktivitetsgraden i en fond?

När beräknas aktivitetsgraden i en fond?

Information om aktivitetsgrad i fondförvaltningen Om en specialfond som avses i 12 § har funnits i minst två år, ska även volatiliteten i skillnaden mellan fondens avkastning och jämförelseindexets avkastning anges. Detta ska anges för varje år under de senaste tio åren eller den kortare tid som fonden har funnits.

Hur redovisas en fonds aktivitetsgrad?

Informationen om fondens aktivitetsgrad och annan information ska finnas på fondbolagets webbplats. Därutöver ska informationen finnas i fondens informationsbroschyr och årsredovisning. Där hittar du även mycket annan information som kan vara bra att känna till innan du investerar.

Vad är kassaposition?

Kassaposition är projektionen av kassaflödet som prognosticeras på kort sikt. Den baseras på projektionen av inbetalningar från kunder som betalar utestående fakturor och order, samt även de kontantutbetalningar som betalas till leverantörer för inköpsfakturor och order.

Hur beräknas aktivitetsgrad?

De mått som kan vara aktuella för att beräkna aktivitet är måttet aktiv risk eller aktiv andel. Aktiv risk mäter volatiliteten i skillnaden mellan fondens avkastning och avkastningen hos dess jämförelseindex. Aktiv andel utgår i stället från innehaven i fonden och dess jämförelseindex.

Har en alternativ investeringsfond något diversifiering krav?

En alternativ investeringsfond fungerar i princip precis som en vanlig fond. Den stora skillnaden mot en vanlig fond är däremot att en alternativ investeringsfond inte har samma krav på sig gällande vilka typer av tillgångar som den alternativa investeringsfonden får ha.

Var aktivitetsgrad redovisas?

Finansinspektionen vill påminna om att det från och med den 1 januari 2020 tillämpas nya regler om innehållet i informationsbroschyrer och årsberättelser för värdepappersfonder och specialfonder. Handlingarna ska innehålla information om aktivitetsgrad i fondförvaltningen.

Vad är diversifiering krav?

Om du säljer ett betydande innehav i en onoterad eller tunnt omsatt tillgång kommer det att sänka marknadspriset och låsa in en förlust när du står inför en marknad där (som din tid att varva ned förkortas) svårt att uppnå vad som kan anses vara verkligt värde. Resten av dina innehav kan också avmarkeras.

Vad innebär avkastning fonder?

Avkastningen visar hur värdet på din fond har förändrats. Avkastningen redovisas i procent. Det är bra att vara prismedveten, att se till vad man får för pengarna. När du jämför är det bra att veta att fonders avkastning alltid visas efter att fondens avgifter har dragits bort.

Share this post