Frågor

Vad ar debiterbara timmar?

Vad är debiterbara timmar?

Den del av arbetad tid som tjänsteföretaget kan ta betalt av kunden kallas debiterbar tid, eller direkt tid. Den ej debiterade tiden, det vill säga den övriga tid som de anställda arbetar kallas indirekt tid och används bland annat till administration, utbildning, intern kontorstid och liknande.

Hur räknar man ut debiteringsgrad?

För att beräkna debiteringsgraden divideras den debiterbara tiden, alltså den direkta tiden, med den totalt arbetade tiden. Förhållandet uttrycks i procent. Ett exempel: Ett företag har under året debiterat 2 600 timmar.

Vad påverkar företagets timpris?

Omvärldsfaktorer påverkar i allra högsta grad företaget när det gäller att sätta ett timpris till en kund. Kundernas vilja att betala en viss timkostnad, konkurrenternas prissättning, konjunkturen, marknaden i tillväxt eller stagnation är bara några exempel på det som påverkar företagets möjligheter i prissättningen.

Vad är en bra beläggningsgrad?

I allmänhet bör du sträva efter att ha så hög beläggningsgrad som möjligt. Gärna 100 %. När det gäller debitering är det oftast inte så. Ett typiskt mål för debiteringsgrad brukar ligga på 60 – 85 % beroende på typ av konsult.

Hur räknar man ut beläggning?

Antal belagda hotellrum / antal disponibla hotellrum. Exempel: Ett bolag har under en period 500 st belagda hotellrum. Under samma period har bolaget 1000 st disponibla hotellrum. Beläggningsgraden blir antalet belagda rum / antalet disponibla rum = 50%.

Vad bör man tänka på vid prissättning?

Prissättning – hur ska man tänka?

  1. Det första du måste veta är vad rätt pris egentligen är:
  2. Rätt prissättning ger högre vinster.
  3. Rätt prissättning får kunderna att tänka på vad de får snarare än vad det kostar.
  4. Rätt prissättning ger dig ett bra kassaflöde.
  5. Rätt prissättning bygger skillnader mellan dig och dina konkurrenter.

Share this post