Frågor

Vad ar kapitalskydd?

Vad är kapitalskydd?

Kapitalskydd minskar risken Tack vare kapitalskyddet får du, vid löptidens slut, minst tillbaka det nominella beloppet, även om underliggande marknad har minskat i värde. Om marknaden stigit får du både det nominella beloppet och ett så kallat tilläggsbelopp.

Hur fungerar strukturerade produkter?

Generellt sett är strukturerade produkter så kallade ”buy and hold-produkter”, vilket innebär att man köper dem och därefter behåller dem tills de förfaller. Ofta så har strukturerade produkter en sluttid när produkten dör och behåller man produkten till denna dag kallas det för att produkten ”förfaller”.

Är även premien Kapitalskyddad när du investerar i en kapitalskyddad produkt med teckningskurs över 100 %?

Kapitalskyddet – ett åtagande från emittenten Kapitalskydd ger ditt nominella investerade belopp ett kursfallsskydd och andelen av beloppet som har detta skydd är oftast satt till 100%.

Vad händer om emittenten den som gett ut den kapitalskyddade placeringen inte fullföljer sina åtaganden?

En kapitalskyddad placering är en placering där emittenten, det vill säga den som ger ut placeringen (i det här fallet SEB), betalar tillbaka det nominella beloppet på återbetalningsdagen. Åter betalningen förutsätter att SEB kan fullgöra sina åtaganden på återbetalningsdagen.

Vad anger deltagandegraden för en aktieindexobligation eller en aktieobligation?

Vad anger deltagandegraden för en aktieindexobligation/ aktieobligation? Hur mycket en uppgång i aktieindex påverkar aktieindexobligationens/ aktieobligationens värde på slutdagen. Deltagandegraden kan även kallas uppräkningsfaktor, indexfaktor eller indextal.

Vad är Avkastningskoefficient?

Avkastningskoefficienten anger hur stor del av den enligt lånevillkoren beräknade värdeökningen på det underliggande instrumentet som placeraren får på placeringsobligationens förfallodag. För avkastningskoefficienten kan också användas benämningen deltagandegrad.

Share this post