Frågor

Vad ar mat och ersattningsregler?

Vad är mät och ersättningsregler?

Mät- och ersättningsregler – MER är anpassade till AMA och är avsedda att användas vid förteckning av mängder och vid mätning och ersättning av arbete. Under rubrik Kommentar står texter som är vägledande vid tillämpning och tolkning av mät- och ersättningsreglerna.

Vad betyder mer AMA?

Allmän material- och arbetsbeskrivning, AMA, är en serie av referensböcker som ges ut av AB Svensk Byggtjänst. Dessa kompletteras med RA, Råd och Anvisningar, och ger god hjälp vid upprättandet av förfrågningsunderlag och bygghandlingar för entreprenader.

Vad är Jordschakt?

Jordar har olika egenskaper och förmåga att motstå yttre belastningar och krafter. Därför är säkerheten väldigt viktigt vid schakt av jord. Jordschaktning kräver noggrannhet då riskera för ras är stor.

Vilka 2 regler är viktiga när AMA tillämpas?

Vid upprättande av administrativa föreskrifter (AF) för entreprenader tillämpas AMA AF, som är gemensam för alla tekniska fackområden. AMA VVS & Kyla är referensverket som används när man ska upprätta och läsa tekniska beskrivningar för vvs- och kyltekniska arbeten.

Vad är Företrädesregeln?

Företrädesregeln innebär att beskrivningstext med krav som avviker från text under samma eller överordnade rubriker i AMA gäller före texten i AMA. Observera att AMAs kravtext under överordnade koder och rubriker samtidigt skrivs bort.

Vad är AMA AF?

AMA står för Allmän material- och arbetsbeskrivning och är en referensserie avsedd att tjäna som grund för framtagandet av tekniska beskrivningar. Serien förenklar processen att formulera material- och utförandekrav för alla delar av ett byggnadsverk.

Vad är AMA systemet?

AMA, är en serie av referensböcker med råd och anvisningar som ger god hjälp vid upprättandet av förfrågningsunderlag och bygghandlingar och som är kopplade till Allmänna Bestämmelser. Referensverket består av texter som beskriver krav på material, utförande och färdigt resultat för vanliga arbeten inom byggproduktion.

Vad är AMA måleri?

AMA Beskrivningsverktyg är en så kallad molntjänst. Det innebär att Svensk Byggtjänst sköter programvara och teknik, och alla filer du skapar lagras tryggt och säkert.

Vad innebär fall b?

Fall B avser att schaktmassorna är överskott och ska bortforslas och omhändertas av entreprenören. Fall B vid fyllning avser nyanskaffning av massor. Mätning sker i teoretisk sektion och/eller inom teoretiska begränsningslinjer samt i verklig lutning om inget annat anges.

Är AMA lag?

AMA är frivilliga bestämmelser kring utförandet av olika arbeten. Reglerna blir juridiskt gällande först om de åberopas i entreprenadavtalet. Samma sak gäller flera andra branschstandarder som tagits fram för olika typer av arbeten.

Vad är AMA AF 12?

AMA AF 12. AMA AF omfattar texter för Administrativa Föreskrifter för byggnads-, anläggnings- och installationsentreprenader. Det finns olika avsnitt med. 10 Administrativa föreskrifter för byggnads-, anläggnings- och installationsentreprenader, AF AMA.

Vad bygger AMA på?

AMA baseras på beprövade byggmetoder och får ofta utgöra underlag vid projektering samt ibland på bygget vid utförande av detaljlösningar som projektörerna hänvisar till i AMA. AMA består av koder, rubriker och texter kring arbetets utförande.

Vad är ra råd och anvisningar?

RA Anläggning 17 innehåller Råd och Anvisningar som hjälp till dig som upprättar tekniska beskrivningar för anläggningsarbeten. RA Anläggning utges i ny version vart tredje år. RA Anläggning 17 har uppdaterats parallellt med arbetet med AMA Anläggning 17 och MER Anläggning 17.

Vad är Bsab systemet?

BSAB-systemet är en gemensam struktur för information i byggsektorn. Systemet består av koder bestående av en serie bokstäver och siffror med tillhörande rubrik som betecknar olika typer av byggdelar eller produktionsresultat.

När kommer AMA Hus 21?

MER Hus 21 beräknas i lager under augusti 2021. Förändringar som sker mellan AMA Hus 21 och nästa utgåva redovisas i publikationen AMA-nytt Hus.

Vad menas fall ai koderna för schakt och fyllnadsmassor?

I mängdförteckning angivna schaktmassor, fyllningsmassor och material för vissa lager, som mäts och ersätts i volym (m3), delas upp i Fall A och Fall B. Uppdelningen utgår från de kvalitetskrav som gäller enligt handling- arna.

Vad är Mängdförteckning?

Mängdförteckning kan omfatta mängduppgifter med eller utan beskrivning. För beskrivning gäller de regler som är formulerade i AMA om samband mellan teknisk beskrivning och AMA. Mängdförteckning förutsätts vara komplett och baserad på koder och rub- riker i RA och AMA-nytt.

Vad är Omer?

Omer är ett pojknamn med arabiska ursprung, betyder långlivade.

Vad är fall B?

Vad är mer i AMA?

MER är anpassade till AMA och är avsedda att användas vid förteckning av mängder och vid mätning och ersättning av arbete. Det är viktigt att följa reglerna för hur uppdelning och prissättning ska gå till. Den tekniska beskrivningen inleds med: ”Denna tekniska beskrivning ansluter till AMA Anläggning 13.”

Vad är fall a och fall b?

Massor Fall A avses lämnas kvar inom arbetsområdet och återanvändas. Fall B avser att schaktmassorna är överskott och ska bortforslas och omhändertas av entreprenören. Fall B vid fyllning avser nyanskaffning av massor.

Vad innehåller AMA Anläggning?

AMA står för Allmän material- och arbetsbeskrivning och är en referensserie avsedd att tjäna som grund för framtagandet av tekniska beskrivningar. Serien förenklar processen att formulera material- och utförandekrav för alla delar av ett byggnadsverk. AMA finns online, som e-böcker och som tryckta böcker.

Vad är Mängdning?

Mängdning eller mängdavtagning innebär att ta fram materialmängder från underlaget som är pappersritningar eller Auto Cad ritningar som även kallas för bygghandlingar.

Share this post