Frågor

Vad ar ROAG formularet?

Vad är ROAG formuläret?

Vid bedömningen av ohälsa i munnen används instrumentet ROAG (Revised Oral Assessment Guide) [8,9]. Ur tandvårdens perspektiv är ROAG ett verktyg som gör det naturligt att uppmärksamma munhälsan inom all vård och omsorg och ett sätt att öka samarbetet med tandvården.

Vad menas med civila mål?

Internationell rättslig hjälp i civila mål och ärenden är sådana åtgärder som domstolar under rättegång i civilmål behöver bistånd med från en annan stat. Exempel på sådana åtgärder är bevisupptagning i form av till exempel förhör eller blodprovstagning.

När ska ROAG användas?

ROAG är ett standardiserat instrument för munbedömning. Instrumentet är utarbetat av University of Nebraska Medical Center samt Oncology Nursing forum. Pia Andersson Högskolan Kristianstad har översatt och modifierat ROAG 1994 med revidering september 2000. ROAG används av Senior alert med tillstånd från Pia Andersson.

Vad ingår i ROAG?

ROAG-J (Revised Oral Assessment Guide – Jönköping) är ROAG kompletterat med förslag på förebyggande åtgärder som vård- och omsorgspersonal själva kan göra samt vad som bör remitteras till läkare/tandvård. Med hjälp av ROAG-J kan munhälsoproblem inom vård- och omsorg identifieras med god systematik.

Hur ofta ROAG?

Vid första vårdtillfället eller vid misstanke om risk för ohälsa i munnen ska en munbedömning göras, lämpligen med hjälp av ett validerat munbedömningsinstrument som ROAG (Revised Oral Assessment Guide) och nödvändiga åtgärder sättas in.

Vad räknas som militära mål?

Som utgångspunkt kan sägas att stridande personer är militära mål. Stridande kan dels utgöras av kombattanter, dels av de som kan kallas för övriga stridande. När det gäller identifiering och klassificering av övriga stridande blir det humanitärrättsliga begreppet ”civila som direkt deltar i fientligheterna” centralt.

Vad kan ROAG användas till?

Syftet med ROAG

  • Identifiera problem i munhålan.
  • Tydliggöra individuellt behov av munvårdsåtgärder.
  • Ge stöd för dokumentation.
  • Fungera som beslutsunderlag för konsult eller remiss till läkare/tandvård.
  • Utvärdera insatta åtgärder.

Varför är det viktigt att inspektera munhålan?

Speciell uppmärksamhet måste ges till patienter som har eller är i risk för att utveckla problem med munhälsan. En noggrann munhåleinspektion behövs också när en patient ändrar sitt ätbeteende, exempelvis vägrar att äta eller reagerar onormalt på kall och varm mat eller dryck.

Share this post