Frågor

Vad ar sakerhetsdatablad for kemiska produkter?

Vad är säkerhetsdatablad för kemiska produkter?

Lagar och förordningar. Enligt Reach-förordningen (EG) nr 1907/2006 , artikel 31, ska leverantören förse mottagaren med ett säkerhetsdatablad på svenska vid leverans av kemiska produkter som innehåller farliga ämnen.

Säkerhetsdatabladet ska innehålla information om den kemiska produktens farliga egenskaper. Det ska finnas en beskrivning av hur ämnet eller blandningen kan lagras, hanteras och bortforslas på ett säkert sätt.

Vilken svensk myndighet har tillsyn över kosmetiska produkter?

Läkemedelsverket har också tillsyn över kosmetika, tatueringsfärger, permanent makeup och medicintekniska produkter. Läkemedelsverket har en begränsad egen operativ tillsyn och vägleder kommuner och länsstyrelser i den operativa tillsynen av läkemedel och för kosmetiska produkter.

Vilka produkter behöver säkerhetsdatablad?

När behövs ett säkerhetsdatablad?

  • Kemiska produkter som klassificeras som farliga.
  • Blandningar som innehåller hälso- eller miljöfarliga ämnen över 1 %.
  • Blandningar som innehåller ett ämne som har ett yrkeshygieniskt gränsvärde på EU-nivå.
  • Långlivade, bioackumulerande och toxiska (PBT-ämnen) ämnen.

Vad ska man tänka på när man läser säkerhetsdatablad från leverantörer?

Informationen i säkerhetsdatabladet måste presenteras i ett konsekvent användarvänligt format med 16 sektioner:

  1. Identifiering av ämnet eller blandningen och leverantörens kontaktinformation.
  2. Faroidentifiering.
  3. Sammansättning och information om beståndsdelar.
  4. Första hjälpen.
  5. Brandbekämpningsåtgärder.

Vilken myndighet har tillsyn över yrkesmässig behandling av kemikalier?

Naturvårdsverket ansvarar för tillsynsvägledning för yrkesmässig användning av kemiska produkter. Det omfattar främst miljöfarliga verksamheter som kan orsaka utsläpp till den yttre miljön. Naturvårdsverket vägleder till exempel om: användningsförhållanden, rekommendationer i säkerhetsdatablad och exponeringsscenarier.

Vad heter den myndighet som är tillsynsmyndighet över kosmetiska och hygieniska produkter?

Tillsyn. Kommunerna och Läkemedelsverket ansvarar gemensamt för tillsynen över kosmetiska och hygieniska produkter och ser till att lagarna följs.

Måste man ha säkerhetsdatablad?

Säkerhetsdatablad och REACH I enlighet med REACH-förordningen (förordning (EG) nr 1907/2006) måste alla tillverkare eller producenter av farliga ämnen och farliga gods se till att ett säkerhetsdatablad tillhandahålls tillsammans med farliga ämnen eller kemikalier.

Hur ska säkerhetsdatablad förvaras?

Förvara säkerhetsdatablad Säkerhetsdatabladet ska förvaras lättillgängligt för dig som hanterar den kemiska produkten. Detta kan göras digitalt såväl som fysiskt.

Share this post