Frågor

Vad ar skillnaden mellan kopebrev och kopekontrakt?

Vad är skillnaden mellan köpebrev och köpekontrakt?

Skillnaden mellan köpebrev och köpekontrakt. Det som skiljer köpebrevet från köpekontraktet är alltså att köpekontraktet binder parterna till affären och innehåller alla eventuella villkor för affären. Köpebrevet är däremot ett bevis på att affären faktiskt är betald och att bostaden eller fastigheten har fått en ny ägare.

Hur ska ett köpebrev upprättas?

Ett köpebrev ska upprättas i samband med att köpeskillingen för en fastighet erläggs, dvs. betalas. Ett köpebrev fungerar som ett kvitto men används även vid lagfartsansökan hos Lantmäteriet, d.v.s. ansökan om officiell registrering av ny ägare.

Vad är köpebrevet i lagfartsansökan?

Köpebrevet är den handling som brukar användas för lagfartsans ökan. I och med att det är tillräckligt att köpebrevet innehåller minimikraven behöver inte parterna offentliggöra alla avtalsposter som finns angivna i köpekontraktet i sin lagfartsansökan.

Vad är ett köpeavtal?

Avtalet vid försäljning av en fastighet brukar kallas köpeavtal. Oftast gör man två köpeavtal när man säljer en fastighet – ett köpekontrakt och ett köpebrev. Köpekontraktet är mer omfattande och innehåller samtliga villkor för köpet. Vid fastighetsöverlåtelse krävs ett skriftligt avtal för att överlåtelsen ska vara giltig.

Vad är ett köpebrev?

Köpekontraktet innehåller de villkor som ska gälla mellan säljaren och köparen, t ex hur betalningen ska ske, när tillträdesdagen ska ske och vad som ska gälla vid eventuellt kontraktsbrott. Köpebrevet är däremot ett enkelt dokument som oftast består enbart av en sida.

Dess huvudsakliga funktion är att utgöra ett kvitto på fullgjord betalning. Köpebrevet kan vara betydligt kortare än köpekontraktet och behöver endast innehålla de minimikrav som finns uppställda för en köpehandling (jfr 4 kap. 1 och 2 §§ jordabalken) samt en kvittens av köpeskillingen ( 4 kap. 5 § jordabalken ).

Vad är ett köpekontrakt?

I ett köpekontrakt framgår bland annat vad det är för fastighet som ska säljas och till vilket pris, villkor för affären och uppgifter om köparen och säljaren. Ett köpebrev upprättas i samband med att köpeskillingen betalas. Köpebrevet blir som ett kvitto på att köpeskillingen är erlagd och används även när köparen söker lagfart.

Share this post