Frågor

Vad ar syftet med partnering?

Vad är syftet med partnering?

Partnering är en strukturerad samverkansform där nyckelaktörer samarbetar för projektets bästa i en öppen dialog och en transparent arbetsmiljö. Partnering bygger på fullständig ärlighet och öppenhet mellan parterna. Enligt våra erfarenheter är det tydligt att samarbete ger ett mervärde för alla berörda parter.

När används partnering?

Partnering är en samarbetsform som går att applicera på alla projekt. Partnering kan användas från ett tidigt skede i projektet, redan i idéstadiet, fram tills projektet är färdigställt. Det finns till och med exempel där partneringsamarbeten framgångsrikt har fortsatt längre än till färdigställandet.

Vad är Incitamentsavtal?

Ett kontrakt där ersättningen helt eller delvis utgår från antal påstigande eller betalande kunder brukar benämnas incitamentskontrakt eftersom det utöver en basersättning finns möjlighet att erhålla incitament utifrån vad trafikföretaget lyckas uppnå såsom incitament för ökat resande.

Vad är Riktkostnad?

En riktkostnad i ett partneringprojekt beräknas på andra premisser än ett fast pris i en traditionell entreprenad. Fördelningen mellan kostnader på löpande räkning och eventuell fast ersättning bör vara noggrant formulerad för att undvika tvister om “vad som hör till vad”.

Vad finns det för risk med partnering?

En risk med partnering är att kostnaderna ökar på grund av ökad bemanning och projektering. Det är en faktor som måste vägas mot möjligheten att projektet ska kunna bli klart fortare än beräknat.

Vad är Samverkansentreprenad?

Samverkansentreprenader (även kallat partnering eller entreprenad med utökad samverkan) är vare sig någon entreprenadrättslig upphandlingsform eller entreprenadform. Det är istället benämningen på samverkansaktiviteter och verktyg som utvecklats för att på ett strukturerat sätt samverka om byggprojektets genomförande.

Vad är Mängdbeskrivning?

Mängd för rör och isolering hämtas från ritningar”. I den Tekniska beskrivningen (mängdbeskrivningen) redovisade kommunen i beskrivande text ett antal poster för kylapparater, men någon mängduppgift för dessa poster intogs inte i mängdbeskrivningens mängdkolumn.

Vad är ett fast pris?

Svar: Fast pris är en ersättningsform som innebär att parterna i förväg har avtalat om vad som ska betalas för kontraktsarbetena. Ett fast pris är bindande och får inte överskridas.

Vad är AB 04?

Allmänna Bestämmelser AB 04 är avsedda att användas vid byggnads-, anläggnings- och installationsentreprenader på utförandeentreprenad, dvs då beställaren svarar för projektering och entreprenören för utförande. Standardbestämmelserna kan användas både vid delad entreprenad och generalentreprenad.

Vad är skillnaden mellan Utförandeentreprenad och totalentreprenad?

Skillnaden på generalentreprenad och totalentreprenad Generalentreprenad är en utförandeentreprenad, vilket innebär att entreprenören ansvarar för själva utförandet medan beställaren själv tar hand om projekteringen. Vid totalentreprenad ansvarar entreprenören för både utförandet och projekteringen.

Hur går en totalentreprenad till?

Totalentreprenad innebär att du bara har en avtalspart. Vid fel i entreprenaden vänder du dig till din avtalspart även om ansvaret för felet slutligen hamnar hos den entreprenör som totalentreprenören har anlitat, alltså en underentreprenör till din avtalspart.

Varför omvänd skattskyldighet Bygg?

Därför gäller omvänd skattskyldighet Syftet med reglerna om omvänd skattskyldighet inom byggsektorn är att motverka sådant skattefusk som innebär att en köpare gör avdrag för moms som inte betalas av säljaren. Du kan läsa mer om syftet i regeringens proposition 2005/06:130.

Hur skiljer sig projekteringen i partnering mot en vanlig totalentreprenad?

Partnering förutsätter dock i princip ersättningsformen löpande räkning eller en kombination av fast pris och löpande räkning och bör inte användas för projekt där byggherren av olika skäl måste handla upp en entreprenad till fast pris.

Varför finns omvänd byggmoms?

Ett annat ord för omvänd byggmoms är omvänd momsskyldighet. Anledningen bakom reglerna är att motverka skattefusk som bygger på att köpare gör avdrag för moms som inte betalas av säljaren.

Varför använder man omvänd moms?

I Sverige används omvänd skattskyldighet framförallt inom bygghandeln. Detta för att förhindra skattefusk när en köpare drar av moms som sedan inte betalas av säljaren.

Share this post