Frågor

Vad gor tullpolisen?

Vad gör tullpolisen?

Där jobbar utredare, forensiker och spanare som alla har ett gemensamt – de är tullare, inte poliser. Så när du till exempel läser en tidningsartikel där det står om tullpolisen, så är det med största sannolikhet Tullverket man menar.

Vad gör en Tullaspirant?

Vad gör en Tullaspirant. Tulltjänstemän arbetar på tullverket. Tullverkets uppgifter är bland annat att ta emot tull och mervärdesskatt vidhandel med andra länder. Tullverket ska också bekämpa smuggling av sprit och tobaksvaror samt förhindra att varor som narkotika och illegala vapen, kommer in i landet.

Är tull polis?

Det finns en rad områden där Tullverkets uppdrag förväxlas med polisens uppdrag. Det gäller till exempel passkontroll, människosmuggling, trafficking och utförsel av stulna bilar. Det här är polisens ansvarsområde. Men vi samarbetar med polisen, bistår dem när det behövs och meddelar om vi ser något som är misstänkt.

Vad har tullen för befogenheter?

Tullverket har bland annat till uppgift att fastställa och ta ut tullar, skatter och avgifter så att en riktig uppbörd kan säkerställas. Tullverket ska också övervaka och kontrollera in- och utförsel av samt förebygga och motverka brottslighet i samband med detta.

Vad är Smugglingsbrott?

Smuggling är att föra in en vara i landet eller föra ut en vara ur landet i strid mot förbud eller villkor. Smuggling bestraffas enligt 3 § lagen (2000:1225) om straff för smuggling (smugglingslagen) med böter eller fängelse i högst två år.

Kan du som förare dömas om du varit ovetande vid människosmuggling?

Människosmuggling är när någon uppsåtligen hjälper en utlänning att olovligen komma in i eller passera genom Sverige, medlemsstat i EU eller Island, Norge eller Schweiz enligt 20 kap. 8 § utlänningslagen. Påföljden är fängelse i högst två år. utförts under hänsynslösa former.

Vad gör du om du misstänker människosmuggling?

Påföljden är fängelse lägst sex månader och högst 2 år. Är brottet att anse som ringa döms till böter eller fängelse i högst sex månader. Vid organiserad människosmuggling är påföljden fängelse i högst två år.

Får tullen stoppa bilar?

Förslaget är att man ska ändra i smugglingslagen så att utförsel av stöldgods betraktas som smuggling. Då får tullen de befogenheter att stoppa fordon, att kvarhålla fordon och beslagta gods.

Share this post