Frågor

Vad hander med min lon om foretaget gar i konkurs?

Vad händer med min lön om företaget går i konkurs?

Din anställning Om din lön ersätts av lönegarantin och arbete finns, är du skyldig att jobba. Det är konkursförvaltaren som avgör om du behöver göra det eller inte. Om du däremot inte får någon lön eller ersättning kan du ha rätt att stanna hemma. Kontakta oss för rådgivning om du inte får lön du har rätt till.

Vad gör man efter konkurs?

Om tillgångarna är större än skulderna Om det visar sig att det finns mer tillgångar än skulder ska företaget gå i likvidation i samband med att konkursen avslutas. Det innebär att även vid en konkurs med överskott ska företaget avvecklas.

Vad ska ingå i en konkurs?

Ett tvångsförfarande där en gäldenärs samtliga tillgångar tas i anspråk för att betala dennes borgenärer. Under konkursen omhändertas tillgångarna av ett konkursbo, som är en separat juridisk person som företräds av en konkursförvaltare. Gäldenären förlorar alltså rådigheten över tillgångarna.

Vad händer med sparade semesterdagar vid konkurs?

Oberoende av om du som arbetstagare, någon annan eller en borgenär t ex banken, försätter företaget där du är anställd i konkurs kommer du inte få ersatt dina sparade semesterdagar, mer än för ett föregående semesterår. Innevarande år plus föregående semesterår med max 5 dagar.

Vad händer om firman går i konkurs?

En konkursförvaltare tar då hand om företagets tillgångar och använder dem för att betala av företagets skulder. Konkurs innebär ett företag avslutas genom att företagets alla tillgångar tas om hand och används för att betala av skulder.

Vad händer när ett aktiebolag går i konkurs?

Vem får betalt först vid konkurs?

Förmånsrättslagen (FRL) bestämmer i vilken ordning borgenärerna ska få utdelning vid en konkurs. I första hand ska konkurskostnaderna, som inkluderar konkursförvaltarens arvode, betalas av konkursboets tillgångar. Konkursförvaltaren får därmed betalt innan borgenärerna får utdelning.

Vad händer vid avslutad konkurs?

Tingsrätten avslutar konkursen När tingsrätten har fastställt utdelningen är konkursen avslutad. Gäller konkursen till exempel ett bolag upphör detta som huvudregel att existera när konkursen avslutats. Det går då inte att kräva ytterligare betalning för skulderna.

Hur fördelas tillgångar vid konkurs?

Allmän förmånsrätt rör till exempel kostnader som är kopplat till konkursförfarandet samt löner och arvoden. Övriga fordringar är oprioriterade. Om det finns tillgångar kvar efter att fordringar med förmånsrätt har betalats ut så fördelas resterande pengar mellan de oprioriterade fordringarna.

Det är konkursförvaltaren som beslutar om lönegaranti. Om du har rätt att få ersättning via den statliga lönegarantin betalar länsstyrelsen ut din lön.

Hur mycket får man i lönegaranti?

Maxbeloppet för lönegaranti är fyra prisbasbelopp. Under 2022 motsvarar det 193 200 kronor. Prisbasbeloppet ändras varje år. Du kan bara få pengar under högst åtta månader.

Share this post