Frågor

Vad ska en overlamning innehalla?

Vad ska en överlämning innehålla?

I Skolverkets skrivningar om överlämningar lyfts dokumentationen fram. Den ska vara kortfattad och distinkt, innehålla aktuell och relevant information kopplat till progressionen i barnens och elevernas utveckling, lärande och det undervisningsinnehåll de tagit del av.

Vilken kunskap du behöver om överlämning av information?

Enligt förarbetena måste skolan som eleven lämnar, innan den gör en överlämning, göra en bedömning av om överlämningen verkligen behövs. Om skolan bedömer att en överlämning behövs måste den också bedöma vilka uppgifter som är relevanta att lämna över till den nya skolan.

Vilken kunskap du behöver om överlämning av information till exempel från förskola till förskoleklass?

För förskolan finns inget krav på att dokumentation ska överlämnas. Det är information om det undervisningsinnehåll som barnen har haft möjlighet att möta i förskolan som kan lämnas över.

Vad är en Elevakt?

En elevakt kan vara i papper men också digital. Detta bestäms av nämnden. I elevakten läggs dokumentation av pedagogiska och andra utredningar, åtgärdsprogram, disciplinära åtgärder, utredning och åtgärder i samband med diskriminering och kränkande behandling. Elevakten i original får inte lämna kommunen.

Vad är skillnad på förskola och förskoleklass?

Förskolan är, då den nämns i denna rapport, den verksamhet som innefattar dagverksamhet för ett- till femåringar, i den form som beskrivs i Lpfö98 (Skolverket 2006b). Förskoleklassen är den verksamhet för sexåringar som bedrivs inom skolans verksamhet men som inte är obligatorisk.

Vad säger skollagen om förskolan?

Förskolan har ett eget kapitel i skollagen, kapitel 8. Där finns bland annat bestämmelser som reglerar utbildningens syfte, när barn ska erbjudas förskola, barngrupper och miljö, och vad som gäller för särskilt stöd och utvecklingssamtal. Det är riksdagen som beslutar om skollagen.

Vad är Överlämningssamtal?

En återkommande situation är att en elev med särskilda behov byter skola för att föräldrarna är missnöjda med det stöd som skolan erbjuder. I överlämningssamtalen mellan den gamla och den nya skolan finns en inbyggd spänning – den ena parten har i någon mån misslyckats, åtminstone i elevens och/eller föräldrarnas ögon.

Kan skolkurator skriva remiss?

Om barnet behöver ytterligare undersökningar eller utredningar kan skolläkaren skriva remiss till specialistläkare inom dessa områden. Du och barnet kan få råd hos elevhälsan om var ni bäst söker vård och stöd.

Vilket syfte har förskoleklassen?

Allt sedan förskoleklassen etablerades 1998 har förskoleklassens roll varit att bidra till en ökad integration mellan förskola, grundskola och fritidshem där de olika verksamheternas styrkor skulle kunna tillvaratas och vidareutvecklas.

Kan man vara ledig från förskoleklass?

En elev i förskoleklass, grundskolan, grundsärskolan, specialskolan och sameskolan kan få vara ledig en kortare period för enskilda angelägenheter. Exempel på enskilda angelägenheter kan vara vissa resor, familjehögtider eller religiösa högtider. Med kortare ledighet avses totalt högst tio skoldagar per läsår.

Vad är styrdokumenten i förskolan?

Skollagen reglerar bland annat vilka rättigheter och skyldigheter barn och deras vårdnadshavare har. Läroplanen beskriver förskolans värdegrund, vad barnen ska få möta under sin tid i förskolan och vilket ansvar rektorn och förskollärarna har.

Hur refererar jag till skollagen?

När du hänvisar till en lag i texten ska du där ange både lagens namn och SFS-nummer. Enligt Skollagen (SFS 2010:800) har alla barn och elever….. Referens till källförteckningen: SFS 2010:800.

Share this post