Frågor

Vad visar nyckeltalet soliditet?

Vad visar nyckeltalet soliditet?

Soliditet är ett ekonomiskt nyckeltal som beskriver förhållandet mellan det egna kapitalet och det totala kapitalet. Man kan också se det som hur stor andel av företagets tillgångar som inte motsvaras av skulder. Soliditet beskrivs som företagets betalningsförmåga på lång sikt.

Vad anses som god soliditet?

Det finns ingen riktig tumregel för vad som är en bra soliditet – förutom ju högre desto bättre långsiktig betalningsförmåga. I övrigt varierar soliditeten stort mellan olika branscher. Konsultbyråer ligger ofta runt 60 procent i och med att deras verksamhet kräver mindre investeringar och därmed har lägre lånebehov.

Hur påverkas soliditeten?

Nyemissioner, aktieägartillskott och amortering av lån påverkar soliditeten i samma riktning. Utdelningar minskar istället soliditeten genom att det egna kapitalet minskar. Investeringar och stora satsningar som finansieras med främmande (externt) kapital, det vill säga genom lån, minskar också ett företags soliditet.

Hur många procent är bra soliditet?

Är 50% soliditet bra?

Det blir också enklare att få ytterligare finansiering om man redan har en god soliditet. Banker och långivare brukar vilja att man har en högre soliditet än 25% för att de ska kunna bevilja nya, långfristiga företagslån. Att ha en god soliditet är ju generellt ett tecken på en bra återbetalningsförmåga.

Hur räknar man soliditeten?

De siffror man behöver för att räkna ut ett företags soliditet är justerat eget kapital och totala tillgångar (balansomslutning). Uppgifterna går att hitta i företagets balansräkning. Du får ut soliditeten genom att dividera det justerade egna kapitalet med företagets totala tillgångar.

Hur räknar man ut soliditet exempel?

Soliditeten beräknas genom att dividera företagets egna kapital med de totala tillgångarna, siffror du hittar i företagets balansräkning. Vanligtvis används det justerade egna kapitalet vid beräkning av soliditeten.

Vad påverkar soliditeten positivt?

Här är några vanliga saker som kan öka företagets soliditet. Positivt resultat: När företaget går med vinst och det behåller vinsten i verksamheten ökar det egna kapitalet i balansräkningen vilket i sin tur ökar soliditeten. Amortering: Om företaget amorterar sina lån, ökar soliditeten.

Vad påverkar soliditeten negativt?

Soliditeten påverkas också negativt om man köper en bil på avbetalning i stället för att leasa densamma. Att amortera skulder, inklusive leverantörsskulder, i samband med bokslutsdatum sänker också balansomslutningen och höjer därmed soliditeten, allt annat lika.

Vad bör nyckeltal ligga på?

Kassalikviditeten bör helst ligga på 200 procent och uppåt, då har du dubbelt så mycket bank och andra omsättningstillgångar än vad du har i kortfristiga skulder. Då har företaget sällan problem med likviditeten. Har du däremot 100 procent eller lägre kan du från tid till annan ha problem att betala företagets skulder.

Hur stor bör kassalikviditeten vara?

Bör vara minst 100 % Då är omsättningstillgångarna (minus varulager och pågående arbeten) lika stora som, eller större än, de kortfristiga skulderna. Om kassalikviditeten understiger 100% bör företaget ha möjlighet att mycket snabbt kunna sälja åtminstone en del av varulagret, vilket kan vara svårt.

Vad är en dålig soliditet?

En god soliditet höjer företagets kreditvärdighet och gör det som regel lättare att få beviljat banklån. Låg soliditet kallas för dålig soliditet och betyder hög finansiell risk för företaget. Går ett företag med förlust så sjunker soliditeten.

Share this post