Ny

Ar mark utan vag?

Är mark utan väg?

En fastighet har dock generellt en rätt till väg, och är det som så att ni inte har någon annan fastställd rätt till väg skulle jag råda att vända er till Lantmäteriet med ett yrkande om rätt till väg i lämplig sträckning.

Får man gräva på annans mark?

Det är inte tillåtet att gräva i annans mark eller på annat sätt använda den utan tillstånd genom servitut eller annat avtal (bortsett från allemansrätten). Det kan exempelvis bli fråga om brottet skadegörelse (brottsbalken 12 kap 1 §).

Kan man tvinga fram ett servitut?

Det är inte möjligt att tvinga någon att ingå ett avtalsservitut utan det måste ske på helt frivillig basis. Ifall ni skriver ett avtalsservitut ska ni vara noggranna med att låta skriva in det hos Lantmäterimyndigheten för att slippa oegentligheter i framtiden.

Får man gräva på sin tomt?

Inom ett område med detaljplan behöver du oftast marklov för att schakta eller fylla ut marken på ett sätt som avsevärt ändrar markens höjdläge. Detta gäller både för tomter och för allmänna platser. Det går inte att säga exakt vad en avsevärd ändring är, men många kommuner bedömer att gränsen går vid en halv meter.

Vad menas med härskande fastighet?

Servitut är en rätt för en fastighet att använda en annan fastighets väg eller brunn med mera. Ett servitut är knutet till en viss fastighet, inte till en viss person. Servitutet gäller alltså oavsett vem som äger fastigheten. Ett servitut gäller i regel tills vidare och har inget slutdatum.

Vad är Fastighetsförrättning?

En fastighetsreglering kan innebära flera olika typer av förändringar. Här är några exempel: En hel fastighet, eller del av en fastighet, förs över från en fastighet till en annan. En eller flera fastighetstillbehör, som till exempel en byggnad eller en brygga, förs över från en fastighet till en annan.

Vad innebär en allmänning?

Med allmänning menas en gemensamt ägd (eller nyttjad) jord. Den består ofta av skog, betesmark eller sandtag och inkluderar tillhörande vatten. Ägandet (eller nyttjandet) kan skötas av en samfällighet eller av kronan (kronoallmänning). Sådan mark har funnits i alla germanska länder.

Vad är samfälld mark?

Ett samfällt område tillhör två eller flera fastigheter gemensamt. Samfällda områden har bildats för olika ändamål, exempelvis som båtplatser eller grustag. Vattenområden är ofta samfällda.

Är avstyckning fastighetsreglering?

Fastighetsreglering kan under vissa förutsättningar användas för att tvångsvis överföra mark, en sorts privat expropriation. Regelsystemet är komplicerat och kräver erfarenhet och kunskaper om förfarandet. Avstyckning är en fastighetsbildningsåtgärd som avser nybildning av fastighet.

Share this post