Ny

Ar skulder giftorattsgods?

Är skulder giftorättsgods?

Man får vid en bodelning avräkna sina skulder mot sitt giftorättsgods. Om ena maken har en skuld som hänförs sig till dennes enskilda egendom ska skulden dock i första hand avräknas mot den enskilda egendomen och inte mot giftorättsgodset.

Hur blir det med skulder när man skiljer sig?

Varje make svarar för sina skulder 3 § ÄktB som klargör att var make råder över sin egendom och svarar för sina skulder. Med det sagt så spelar makarnas skulder och tillgångar ändå en roll i den bodelning som enligt 9 kap. 1 § ÄktB ska ske när ett äktenskap upplöses.

Vad händer om en make har ett negativt netto?

Nettogiftorättsgodset kan aldrig tas upp till ett negativt värde. Överstiger skulderna tillgångarna sätts värdet till noll. Reglerna om möjlighet att täcka skulder som hör samman med enskild egendom med giftorättsgods är ett undantag från huvudregeln att nettogiftorättsgodset ska delas lika mellan makarna.

Är skulder enskild egendom?

Huvudregeln är att vardera make äger sin egendom och svarar för sina egna skulder. Eftersom din lägenhet är enskild egendom enligt ett äktenskapsförord kommer därför skulden som är hänförliga till egendomen att avräknas mot denna egendom.

Vad betyder begreppet Gäldstäckning?

Vid andelsberäkningen återräknas skulderna, så kallad gäldstäckning (gtg): Make A: 2 mkr huslån, Make B 0 mkr. Anledningen till att man bara räknar med 2 mkr som gtg för make A och inte 3 mkr vilket hela huslånet var på, är för att det enbart var 2 mkr som täcktes av make As gg.

Hur gör man en Andelsberäkning?

Andelsberäkning gör man för att få ett värde på tillgångarna och anledning är att tillgångarna ska delas lika mellan makarna. Det är olika regler om man är gift eller har haft ett samboförhållande. Man delar lika efter det att skulderna har räknats bort.

Share this post