Ny

Kan man stalla som krav att en person som soker bistand enligt sol maste fylla i en sarskild blankett for att ansokan ska behandlas?

Kan man ställa som krav att en person som söker bistånd enligt sol måste fylla i en särskild blankett för att ansökan ska behandlas?

Det finns inga bestämmelser i lagstiftningen som reglerar hur en ansökan om bistånd måste vara utformad. En ansökan kan vara skriftlig eller muntlig. I biståndshandläggarnas uppgift ingår att hjälpa den enskilde att precisera sina behov och önskemål.

Vilka olika insatser kan inga i ett bistånd enligt SoL socialtjänstlagen?

Ekonomiskt bistånd, service eller omvårdnad Det finns inga begränsningar i SoL kring vad du kan ansöka om för typ av bistånd. Dina behov avgör om socialtjänsten beviljar bistånd och hur det i så fall ska utformas. Vanligt är att man söker ekonomiskt bistånd, eller insatser av service eller omvårdnad.

Vem har rätt till bistånd enligt SoL?

1 § SoL har den som inte själv kan tillgodose sina behov eller kan få dem tillgodosedda på annat sätt rätt till bistånd av socialnämnden för sin försörjning (försörjningsstöd) och för sin livsföring i övrigt. Den enskilde ska genom biståndet tillförsäkras en skälig levnadsnivå.

Vem kan ansöka om bistånd enligt SoL?

Personer med funktionsnedsättning som behöver stöd i sin dagliga livsföring kan ansöka om bistånd hos kommunen. De insatser som beviljas syftar till att stärka den enskildes möjligheter att leva ett självständigt liv. Insatserna kan till exempel vara boendestöd eller särskilt boende.

Hur många gånger kan man söka asyl?

Efter dessa fyra år kan man söka asyl på nytt. Denna ansökan görs på samma sätt som den föregående. Den skickas in till Migrationsverket och en ny bedömning görs. Något att tänka på är att om man tidigare har fått ett avvisningsbeslut kanske det inte är gynnsamt att i ett nytt försök åberopa exakt samma omständigheter.

Hur länge är återreseförbud?

I de flesta fall bestäms återreseförbudet till högst 5 år. Ett återreseförbud som meddelats i Sverige gäller i hela Schengen-området. Den som har fått ett återreseförbud får alltså under tiden som förbudet gäller inte resa in i någon stat som ingår i Schengen-samarbetet.

Share this post