Ny

Pa vilka satt granskas makten i Sverige?

På vilka sätt granskas makten i Sverige?

Det finns tre sätt att ställa frågor på: muntligen, genom interpellationer och skriftligen. De muntliga frågorna ställs direkt till ministrarna vid frågestunder i kammaren och besvaras direkt. En minister svarar på allmänpolitiska frågor, de andra ministrarna på frågor inom sina sakområ den.

På vilka sätt granskas regeringen?

En av riksdagens viktigaste uppgifter är att kontrollera hur regeringen sköter sitt arbete. Det kallas för riksdagens kontrollmakt. Kontrollmakten ska bidra till att regeringen följer lagarna, arbetar effektivt och att medborgarna känner förtroende för den offentliga makten.

Hur går en misstroendeförklaring till?

En misstroendeförklaring kan riktas mot en enskild minister, eller statsministern, det vill säga hela regeringen. Grundtanken är att om riksdagen inte längre har förtroende för en minister eller statsministern har den möjlighet att göra en misstroendeförklaring, skriver riksdagen på sin hemsida.

Vem är chef för regeringen i Sverige?

Sveriges statsminister är Sveriges regeringschef. Statsministern leder regeringen, vars statsråd utses av statsministern, samt är myndighetschef för Regeringskansliet. Sedan 1975 väljs statsministern av riksdagen på talmannens förslag, och det är talmannen som utfärdar förordnandet på riksdagens vägnar.

Vad heter Sveriges nya statsminister?

Magdalena Andersson är statsminister sedan den 30 november 2021. Under perioden 3 oktober 2014 och 30 november 2021 var hon finansminster. Matilda Ernkrans är sedan den 30 november 2021 biståndsminister.

Vilket utskott har till uppgift att granska regeringen?

Följer regeringen och ministrarna reglerna för regeringsarbetet? Det har konstitutionsutskottet, KU, till uppgift att granska. Riksdagens ledamöter har rätt att anmäla ministrarna i regeringen till KU. Utskottet undersöker sedan om de ministrar som anmälts har gjort fel eller inte.

Vem granskar domstolar?

Domstolarna och domarna ska i rättsstaten stå fria från den politiska mak- ten. Men i Sverige övervakas domstolarna av bl. a. Justitiekanslern (JK), en regeringens myndighet.

Hur fungerar misstroendevotum?

Riksdagen kan på förslag av minst 35 av riksdagens ledamöter avsätta ett statsråd eller, om misstroendeförklaringen riktas mot statsministern, hela regeringen. Vid ett sådant misstroendevotum krävs att en majoritet av riksdagen, det vill säga minst 175 ledamöter, stöder misstroendeförklaringen.

Share this post