Ny

Vad ar arbets miljo?

Vad är arbets miljö?

Världshälsoorganisationens definition. WHO har tagit fram en definition av arbetsmiljö som lyder: ”Arbetsmiljö en sammanfattande benämning på biologiska, medicinska, fysiologiska, psykologiska, sociala och tekniska faktorer som i arbetssituationen eller i arbetsplatsens omgivning påverkar individen.”

Vad menas med miljö i ordet arbetsmiljö?

Arbetsmiljö är allt som påverkar människor på jobbet. Människan påverkas av både fysiska, psykiska och sociala arbetsmiljöfaktorer. Det handlar om allt från ventilation, ljud, kemikalier och maskiner till ledarskap, organisation, arbetsinnehåll, stress och möjlighet till återhämtning.

Vad är Sam?

När du som arbetsgivare ska arbeta med arbetsmiljön behöver du göra detta systematiskt och planerat. Föreskrifterna om systematiskt arbetsmiljöarbete består av ett antal aktiviteter samt förutsättningar för dessa aktiviteter.

Vilka roller finns inom arbetsmiljöområdet?

Roller i arbetsmiljöarbetet

 • Chef/arbetsgivaren.
 • En chef som fått arbetsmiljöuppgifter fördelade till sig.
 • Skyddskommittén vid större arbetsplatser.
 • Medarbetaren.
 • Skyddsombudet/arbetsmiljöombudet.
 • Uthyrare av personal.
 • Företagshälsovården och andra stödresurser.
 • Arbetsmiljöverket.

Vad består Sam av?

Systematiskt arbetsmiljöarbete, SAM, handlar om att tillsammans undersöka arbetsmiljön och bedöma riskerna. När riskerna är åtgärdade börjar arbetet om igen.

Vilket ansvar för arbetsmiljön har kommunen?

Arbetsmiljöansvar och straffansvar Arbetsmiljöansvaret för kommun, landsting/region som arbetsgivare framgår av arbetsmiljölagen och Arbetsmiljöverkets föreskrifter. Det är fråga om insatser som arbetsgivaren är skyldig att genomföra för att förebygga att arbetstagare inte drabbas av ohälsa eller olycksfall.

Hur skapas en god arbetsmiljö?

Förebyggande – att skapa en bra arbetsmiljö

 • Systematiskt arbetsmiljöarbete.
 • Kunskap och kompetens för att arbeta riskfritt.
 • Arbetsutrustning ska finnas för att underlätta arbetet.
 • Det måste finnas tillräckligt med arbetsutrymme.
 • Företagshälsovården kan vara en resurs i det förebyggande arbetet.

Share this post