Ny

Vad ar en faststalld arsredovisning?

Vad är en fastställd årsredovisning?

Ett underskrivet fastställandeintyg garanterar att årsredovisningen från ett aktiebolag är komplett och har skickats in till Bolagsverket. Styrelse och/eller revisor i aktiebolag fastställer årsredovisning via digital eller manuell underskrift.

Vad är en fastställd balansräkning?

Beslut om efterutdelning kan fattas på en extra bolagsstämma från dagen då årsstämman fastställde den senaste balansräkningen och fram till dagen för nästa årsstämma. Innan beslutet om vinstutdelning ska styrelsen eller någon annan, exempelvis en aktieägare, lämna ett förslag om vinstutdelning.

Vilket datum ska Fastställelseintyget ha?

Ett fastställelseintyg måste vara daterat antingen samma dag som årsstämman eller senare. Fastställelseintyget är till för att verifiera att bolagsstämman fastställt resultat- och balansräkningen i årsredovisningen och kan därför inte vara daterat tidigare än årsredovisning och protokoll från årsstämman.

När är en årsredovisning fastställd?

När årsstämman har fastställt balans- och resultaträkningen har du en månad på dig att lämna in årsredovisningen till Bolagsverket. Det innebär att årsredovisningen ska finnas hos Bolagsverket senast sju månader efter räkenskapsårets slut.

Hur ska ett Fastställelseintyg se ut?

Fastställelseintyget ska innehålla: underskrift i original (med penna på papper eller e-legitimation i vår e-tjänst för digital inlämning) datum för årsstämman. datum för underskrifterna.

Kan VD skriva under Fastställelseintyg?

Tänk därför på att skriva under fastställelseintyget och att underskriften ska vara i original trots att resten av årsredovisningen som lämnas in är en kopia. Intyget måste skrivas under av antingen en styrelseledamot eller VD. Glöm inte heller att ange datum för årsstämman!

När ska årsredovisningen signeras?

Senast 7 månader efter räkenskapsårets slut. Är sista dagen på räkenskapsåret 31 december, måste årsredovisningen alltså vara Bolagsverket tillhanda senast 31 juli.

När ska årsredovisningen vara klar?

Viktiga tidsgränser. Totalt får det gå högst sju månader efter räkenskapsårets slut innan årsredovisningen måste vara hos Bolagsverket. Men det är inte den enda viktiga tidsgränsen. Årsredovisningen ska vara färdig senast två veckor innan årsstämman, om företaget inte har en revisor.

Share this post