Ny

Vad ar Ledningsforrattning?

Vad är Ledningsförrättning?

Om ledningen säljs följer ledningsrätten ledningen och om ledningen byts ut mot en annan ledning av liknande slag gäller ledningsrätten för den nya ledningen. Vid en förrättning kan förordnas att ledningsrätten ska anknytas till ledningsrättshavarens fastighet eller inskrivna tomträtt.

Vad innebär nyttjanderätt av mark?

Nyttjanderätt är en rätt för en person att på visst sätt använda någon annans fastighet. Rätten kan gälla en hel fastighet eller en del av en fastighet och är begränsad i tiden. Nyttjanderätt är bindande i högst 25 år inom detaljplanelagt område och 50 år i övrig.

Vad innebär Officialservitut väg?

Ett officialservitut är ett servitut – en rätt för en fastighet att på visst sätt nyttja en annan fastighet – som har bildats genom ett myndighetsbeslut.

Hur skriver man ett servitut?

Hur skriver man ett servitut? Din ansökan om avtalsservitut skickar du till Lantmäteriet och den ska innehålla själva ansökan om inskrivning av servitutet, servitutsavtalet i original och gärna en skiss eller enkel karta som visar var rättigheten ligger.

Vad är två typer av servitut?

Två typer av servitut. Det finns två typer av servitut, avtalsservitut och officialservitut. Ett avtalsservitut bildas genom avtal mellan fastigheternas ägare, ett officialservitut bildas genom beslut från en myndighet. Hos Lantmäteriet sker det genom en lantmäteriförrättning. Ett avtalsservitut är ett så kallat formalavtal.

Vad kan servitut gälla?

Servitutet kan gällatillåtande rättigheter, som servitut för väg som ger rätten att köra på annans mark, eller servitut för avlopp så att du kan dra vatten- eller kraftledningar där, eller använda någons brunn. Servitutet kan även vara ett förbud mot att till exempel plantera träd som skymmer grannens sjöutsikt.

Share this post