Ny

Vad ar skillnad mellan detaljplan och omradesbestammelser?

Vad är skillnad mellan detaljplan och områdesbestämmelser?

Skillnad mellan områdesbestämmelser och detaljplan Detaljplanen ger en samlad bild av hur marken ska användas och hur miljön ska bevaras eller förändras. Områdesbestämmelser kan användas för att säkerställa ett syfte i översiktsplanen inom ett begränsat område som inte har detaljplan.

Vad ska en detaljplan reglera?

Detaljplanen ska redovisa hur mark- och vattenområden inom planområdet får användas. Kommunen ska också bestämma och ange gränserna för vad som är allmän plats, kvartersmark och vattenområde. Utöver allt som en detaljplan ska innehålla finns i lagen bestämmelser om vad detaljplanen dessutom får reglera.

Vad kan man reglera med områdesbestämmelser?

Områdesbestämmelser används bland annat för att säkerställa vissa grunddrag för användningen av mark- och vattenområden. Dessa grunddrag gäller för bebyggelse, fritidsanläggningar, kommunikationsleder och andra jämförliga ändamål.

Hur vet man om det finns områdesbestämmelser?

Det är bara kommunen som kan besluta att ta fram och anta områdesbestämmelser. Det är också kommunen som tolkar de områdesbestämmelser man själv beslutat om. Därför ska du kontakta byggnadsnämnden i din kommun om du vill veta något om ett planärende eller om en gällande områdesbestämmelser.

Vad menas med områdesbestämmelser?

Områdesbestämmelser kan upprättas inom begränsade områden som inte har detaljplan exempelvis om kommunen vill reglera grunddragen i mark- och vattenanvändningen för att säkerställa syftet i översiktsplanen. Dessutom finns ett antal andra frågor som kan regleras genom områdesbestämmelser.

Vad kan vi inte reglera med en detaljplan?

Reglera inte upplåtelseform och ägande Detaljplanen kan inte reglera vilken upplåtelseform bostäder inom planområdet ska komma att ha. Det går inte heller att styra vem som får eller inte får köpa eller äga en fastighet i detaljplan.

Var hittar jag områdesbestämmelser?

Därför ska du kontakta byggnadsnämnden i din kommun om du vill veta något om ett planärende eller om en gällande områdesbestämmelser.

Share this post