Ny

Vad ar Sosfs 2011 9?

Vad är Sosfs 2011 9?

Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (SOSFS 2011:9) om ledningssystem för ett systematiskt kvalitetsarbete. Inom både hälso- och sjukvården och tandvården ska kvaliteten systematiskt och fortlöpande utvecklas och säkras. SOSFS 2011:9 är tillämplig i det arbetet och i det systematiska patientsäkerhetsarbetet.

Vad menas med systematiskt kvalitetsarbete?

Syftet med ett systematiskt kvalitetsarbete är att synliggöra kvalitet och likvärdighet, vad vi gör, varför och vad det leder till. Genom att planera, följa upp, analysera, dokumentera och utveckla utbildningen kan vi skapa och dela kunskap om vad som leder till framgång.

Vad innebär Socialstyrelsen föreskrifter och allmänna råd Sosfs 2011 9 om ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete?

Ledningssystemet ska användas för att systematiskt och fortlöpande utveckla och säkra verksamhetens kvalitet. 2 § Vårdgivaren eller den som bedriver socialtjänst eller verksamhet enligt LSS ska med stöd av ledningssystemet planera, leda, kontrollera, följa upp, utvärdera och förbättra verksamheten.

Vad brukar man anse att kvalitet vid byggproduktion är?

När en kunds förväntningar på en produkt uppfylls till ett pris denne är beredd att betala anses produkten ha ”rätt” kvalitet. Inom byggbranschen kan kvalitet handla om att tillfredsställa kundens förväntningar på produkten, exempelvis en byggnad.

Var ligger ansvaret för att kvalitetsarbetet blir gjort?

enligt LSS som har ansvaret för att det finns ett ledningssystem för att systematiskt och fortlöpande utveckla och säkra kvaliteten i verksamheten. hälso- och sjukvård, till exempel ett aktiebolag eller en stiftelse.

Vad står SOFS för?

De publiceras då i Socialstyrelsens författningssamling (SOSFS). Där publiceras även Socialstyrelsens allmänna råd. Här finns publicerade lagar. Här finns Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd.

Vad innebär det att jobba systematiskt?

Att arbeta systematiskt innebär att följa en plan på ett ordnat och strukturerat sätt. Det tar tid att sätta saker i system och det krävs upprepning i kombination med dokumentation. Förutsättningar som krävs för att kunna arbeta systematiskt är nyfikenhet och viljan att öva.

Vad är syftet med att vårdgivaren har ett ledningssystem och arbetar systematiskt med kvalitet och patientsäkerhet?

Med hjälp av ledningssystemet ska vårdgivaren planera, leda, kontrollera, följa upp, utvärdera och förbättra verksamheten. Ledningssystemet ska anpassas till verksamhetens inriktning och omfattning och innehålla de processer och rutiner som behövs för att säkra kvaliteten.

Vad ska ingå i en kvalitetsplan?

I kvalitetsplanen skall även era egenkontroller ingå och beskrivningar hur ni använder dem. Har man inga kvalitets-, miljö- eller arbetsmiljöplaner så godkänns man inte som entreprenör. Att ta fram projektanpassade kvalitetsplaner kan vara tidskrävande, särskilt om man inte riktigt vet vad som ska ingå i dessa.

Vad är sant avseende kvalitet?

Enligt Wikipedia avser begreppet ”kvalitet” värdet av egenskaper som objekt, ett subjekt eller olika aktiviteter har. Begreppet sägs åsyfta ”det inre värdet” av en produkt, en tjänst, ett verk etcetera.

Share this post