Ny

Vad hander vid en arbetsskada?

Vad händer vid en arbetsskada?

Om du råkar ut för en skada på jobbet, alternativt när du är på väg dit eller hem, kan du ha rätt till ersättning. Du kan till exempel få ersättning för förlorad inkomst och för kostnader som skadan har orsakat. Om arbetsskadan skulle leda till dödsfall kan din familj få ersättning.

Kan Corona klassas som arbetsskada?

ILO-listan: För att covidsmitta ska kunna räknas som en arbetsskada behöver smittan finnas med på ILO-listan (Internationella arbetsorganisationen). Det är en förteckning över vilka smittsamma sjukdomar som kan räknas som arbetsskada. Detta krav uppfylldes 25 april 2020.

Vad är en arbetsskada?

En arbetsskada är: 1 en skada eller sjukdom som har uppkommit på grund av olycksfall eller på annat sätt orsakats av arbetet. 2 en skada som har inträffat på väg till eller från arbetet. 3 en smittosam sjukdom som har uppkommit på grund av smitta i ett riskyrke, t.ex.

Hur ska du anmäla Arbetsskador till arbetsgivaren?

Du som är arbetsgivare ska anmäla arbetsskador till antingen Försäkringskassan eller Arbetsmiljöverket, eller båda. Det är typen av arbetsskada som avgör vart anmälan går. Prata med skyddsombudet och den som har drabbats av skadan

Hur ska jag anmäla arbetsskadan på webbplatsen?

Anmäl arbetsskadan på webbplatsen www.anmalarbetsskada.se. Välj först typ av arbetsskada. Läs mer om olika typer av arbetsskador nedan. Fyll i anmälan noga. Skriv också ut en kopia på anmälan eller spara i datorn. Om du behöver hjälp med att fylla i anmälan. kan du ringa Arbetsmiljöverket på 010-730 90 00.

Hur ska man anmäla arbetsskada?

Anmäla arbetsskada. Om en anställd skadar sig i arbetet eller blir sjuk på grund av jobbet ska arbetsgivaren informeras. Arbetsgivaren ska då göra en anmälan till Försäkringskassan och till skyddsombudet. Försäkringskassan skickar sedan ett brev till den anställde och meddelar att anmälan har kommit in.

Vem bedömer om det är en arbetsskada?

När Försäkringskassan ska bedöma en persons rätt till livränta, behöver vi information om diagnos, funktionsnedsättning, aktivitetsbegränsning och medicinsk prognos om de besvär patienten anser beror på en arbetsskada. När vi tittar på det medicinska underlaget har vi DFA-kedjan som stöd.

Hur ska du anmäla arbetsskadan?

1. Anmäl skadan. Du som arbetsgivare ska alltid anmäla arbetsskadan till Försäkringskassan. Ta reda på vad som hände när medarbetaren skadade sig och anmäl arbetsskadan så fort som möjligt. Anmäl arbetsskada (anmalarbetsskada.se) 2. Meddela arbetsplatsens skyddsombud att du har anmält arbetsskada

Vem är ansvarig för att anmäla Arbetsskador?

Ja, du som arbetsgivare är enligt lag ansvarig att anmäla arbetsskador och kan dömas till böter om du inte fullföljer din anmälningsskyldighet. Det är varken medarbetare eller arbetsgivare som avgör om en medarbetare fått en arbetsskada i lagens mening, det ansvaret ligger bland annat på Försäkringskassan.

Share this post