Ny

Vad innebar Faderskapserkannande?

Vad innebär Faderskapserkännande?

När faderskapet har fastställts, innebär detta att barnet får umgängesrätt med sin far, rätt till underhåll, rätt att bära sin faders efternamn och rätt att ärva. Ett fastställt faderskap innebär också att fadern kan bli vårdnadshavare för barnet och att han är arvsberättigad om barnet skulle avlida före honom.

Hur fungerar faderskap?

Faderskapsutredning, eller faderskapstest som det också kallas, är ett DNA-test som utförs för att ta reda på om en man är biologisk pappa till ett barn. När två ogifta personer får barn har socialnämnden i den aktuella kommunen skyldighet att fastställa faderskapet.

Vem far bevittna faderskap?

Bekräftelsen ska bevittnas och skriftligen godkännas av socialnämnden och av modern eller en särskilt förordnad vårdnadshavare för barnet. Är barnet myndigt eller står det inte under någons vårdnad, ska bekräftelsen i stället godkännas av barnet självt. Faderskapet är sedan fastställt enligt 1 kap. 3 § Föräldrabalken.

Vilka regler gäller vid bedömningen av faderskapet?

Om ett barns föräldrar inte är gifta behöver faderskapet fastställas (1 kap. 3 § FB). När två ogifta personer får barn har socialnämnden i den aktuella kommunen skyldighet att fastställa faderskapet, men denna skyldighet gäller endast tills dess att barnet fyllt 18 år (2 kap. 1 § FB).

Kan anhörig bevittna namnteckning?

Som vittne får vem som helst vara, förutom den mot till vilken rättshandlingen skall företas, den som är under femton år och inte heller någon som lider av en psykisk störning som gör att den saknar insikt om betydelsen av bekräftelsen. Detta gäller med ett undantag, och det är bevittning av testamente.

Kan man ange fader okänd?

4-6 §§ FB). Sammanfattningsvis går det alltså inte att skriva ”Fader okänd” eftersom socialnämnden har ett utredningsansvar och kommer att utreda vem som är fader till barnet. Det modern däremot kan göra i detta fall är att ansöka om ensam vårdnad ( 6 kap. 5 § FB).

Hur lång tid tar det att fastställa faderskap?

Faderskap ska utredas inom ett år från barnets födelse Socialnämnden ska skyndsamt utreda ärenden om faderskap och faderskapet ska vara utrett inom ett år från barnets födelse om inte särskilda skäl föranleder något annat, exempelvis om den medicinska utredningen dragit ut på tiden, (2 kap. 8 § FB).

Share this post