Ny

Vad kan Skolinspektionen gora?

Vad kan Skolinspektionen göra?

Skolinspektionen arbetar för att alla barn och elever ska få en likvärdig utbildning av god kvalitet i en trygg miljö. Vi ser till att skolorna följer lagar och regler. Vi är en statlig myndighet som inspekterar skolor och bedömer ansökningar om att starta fristående skolor (friskola).

Vad säger skollagen om studie och yrkesvägledning?

Enligt skollagen ska elever i alla skolformer utom förskolan och förskoleklassen ha tillgång till studie- och yrkesvägledning. Den ska utgå från elevernas behov. Eleverna behöver utveckla kunskaper både om sig själva och om olika valalternativ under sin skoltid för att kunna göra väl underbyggda studie- och yrkesval.

Är allmänna råd styrdokument?

Skolverket lämnar i sina allmänna råd. rekommendationer till hur skolans författningar kan tillämpas. De allmänna råden måste alltid utgå från en författning. Det finns till exempel allmänna råd om bedömning och betygssättning och skolbarnsomsorg.

Vad kan man anmäla till Skolinspektionen?

Du kan anmäla de flesta problem som ditt barn har i skolan eller förskolan. Till exempel kan du anmäla om ditt barn: mår dåligt eller känner sig otryggt i skolan. inte får den hjälp som barnet behöver.

När kan man anmäla till Skolinspektionen?

Lämna uppgifter till Skolinspektionen Om det är allvarliga problem på en skola och huvudmannen inte gör något åt det, kan du vända dig till oss. Det kan vara problem för ett barn/elev, för flera barn/elever eller för hela skolan. Det är inte säkert att dina uppgifter leder till att Skolinspektionen gör en tillsyn.

Är det svårt att komma in på studie och Yrkesvägledarprogrammet?

Höstterminen år 2020 hade Studie- och yrkesvägledarprogrammet vid Stockholms universitet antagningspoängen 19.76 i urvalsgrupp BI, 19.81 i urvalsgrupp BII och 0.70 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 4.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Vad krävs för att bli studievägledare?

Utbildning till studie- och yrkesvägledare anordnas vid universitetet i Umeå, Malmö högskola och Stockholms universitet. Utbildningen omfattar 180 hp och innehåller samhälls- och beteendevetenskapliga ämnesstudier varvade med praktik. Efter avslutad utbildning erhålls en yrkesexamen i studie- och yrkesvägledning.

Vad är Baklängesplanering?

Vi pratar ofta om “baklängesplanering” eller “om att starta med slutet/målet I tankarna”, vilket är lite som att likna planeringsprocessen vid en resa där en GPS leder oss till vår slutdestination.

Vad menas med tillsyn Skolinspektionen?

Sveriges lagar och förordningar kräver att skolor ska leva upp till vissa krav. Den inspektion som ska säkerställa att skolor når upp till dessa minimikrav kallas tillsyn och i den inspektionsformen kan Skolinspektionen ställa krav på åtgärder.

Vad innebär kompensatoriskt uppdrag?

I utbildningen ska hänsyn tas till elevers olika behov och förutsättningar. Särskilt gäller en strävan att uppväga skillnader i elevernas förutsättningar att tillgodogöra sig utbildningen. Detta brukar kallas skolans kompensatoriska uppdrag.

Share this post