Ny

Vad kravs for forvaltare?

Vad krävs för förvaltare?

Den som på grund av sitt hälsotillstånd har ett hjälpbehov, kan få hjälp av en god man eller förvaltare. För att ha rätt till god man måste det finnas någon form av dokumenterad medicinsk diagnos, som ett begåvningshandikapp eller annat funktionshinder, psykisk sjukdom eller demens.

Vem beslutar om förvaltare?

Den hjälpbehövande, dennes närmaste släktingar eller om det finns god man förordnad är behöriga att ansöka om förvaltare. Personal inom sjukvården eller socialtjänsten kan anmäla behov av förvaltare till överförmyndaren. Ansökan skickas till tingsrätten som fattar beslut om anordnade av förvaltarskap.

Först och främst krävs att du är myndig och inte själv har förvaltare. Lagen säger också att att en god man ska vara ”en rättrådig, erfaren och i övrigt lämplig man eller kvinna”. Kravet på lämplighet innebär bland annat att du har ordnad ekonomi och tid att ägna dig åt uppdraget.

Vilken är skillnaden mellan ett Rättegångsombud och ett Rättegångsbiträde?

Rättegångsbiträde. Ett rättegångsbiträde är en person som till skillnad från ett rättegångsombud inte har fått en fullmakt. Ett biträdes behörighet är därför mer begränsad än ombudets. Ett biträde är endast behörig att inför rätten handla på partens vägnar när parten är närvarande.

När utses en förvaltare?

En förvaltare ska utses i vissa fall när det inte är tillräckligt med en god man. Det kan vara när en person inte har någon insikt om sin svåra situation och riskerar att fara illa, vara till skada för sig själv eller att bli utnyttjad kan en förvaltare utses.

Vad krävs för att omyndigförklara en person?

För att din far skall bli omyndigförklarad krävs att tingsrätten som din far tillhör beslutar om att han inte längre är rättskapabel. En annan väg du kan välja är att ansöka om en god man hos överfyndaren.

Vem kan ansöka om förvaltarskap?

Vem kan ansöka om förvaltare Den hjälpbehövande, dennes närmaste släktingar eller om det finns god man förordnad är behöriga att ansöka om förvaltare. Personal inom sjukvården eller socialtjänsten kan anmäla behov av förvaltare till överförmyndaren.

Vad gör ett Rättegångsbiträde?

Rättegångsbiträdets uppgift är att bevaka dennes rätt under domstolsprocessen. Om man har en förvaltare vars uppdrag man önskar ska upphöra, har man också rätt till ett rättegångsbiträde. Man har själv rätt att välja vilken advokat eller jurist som ska vara ens rättegångsbiträde.

Kan man försvara sig själv i en rättegång?

Du behöver inte företrädas av en advokat i domstolsförhandlingarna. Du har rätt att försvara dig själv. Om du företräds av en advokat, har du rätt att byta advokat när som helst under förfarandena. Om du inte har råd med en advokat, har du rätt till rättshjälp om det ligger i rättvisans intresse.

Vad innebär att ha en förvaltare?

Den som behöver hjälp med att bevaka sin rätt eller förvalta sin egendom kan få en god man eller förvaltare förordnad av tingsrätten. Den som har en god man har kvar sin rättsliga handlingsförmåga och full förfoganderätt över sina bankkonton.

Hur går det till när man blir god man?

Om den som ansökt inte själv har ett förslag på vem som ska utses till god man eller förvaltare begär tingsrätten in ett förslag på en lämplig person från överförmyndarnämnden. En god man eller förvaltare ska vara en person som är rättrådig, erfaren och i övrigt lämplig.

När kan en god man förordnas?

En person kan på grund av sjukdom, psykisk störning, försvagat hälsotillstånd eller liknande förhållanden behöva hjälp med att bevaka sin rätt, förvalta sin egendom samt sörja för sin person. I dessa fall kan tingsrätten förordna en god man.

Har den som får en förvaltare kvar sin rättshandlingsförmåga?

En person som har en förvaltare har enbart personlig rättshandlingsförmåga vilket innebär att personen kan fatta personliga beslut såsom var man vill bo, om man vill gifta sig, rösta etc. Förvaltaren ensam beslutar i de frågor som omfattas av uppdraget.

Share this post