Ny

Vad kravs for studieledighet?

Vad krävs för studieledighet?

Om du är anställd har du laglig rätt att få tjänstledigt för studier. Du måste ha varit anställd minst sex månader i följd eller sammanlagt tolv månader under de senaste två åren. Kom ihåg att begära tjänstledigt i god tid före studiestarten eftersom arbetsgivaren har rätt att skjuta upp tjänstledigheten i sex månader.

Får arbetsgivare neka studieledighet?

Arbetsgivaren får inte neka dig att vara ledig för studier. Men arbetsgivaren har enligt lagen rätt att skjuta upp din ledighet för studier i max sex månader. Det är bra att ge arbetsgivaren god tid att förbereda din ledighet.

Hur ansöker jag om tjänstledighet för studier?

Din chef har möjlighet att skjuta upp din begärda studieledighet i sex månader från det att din ansökan om ledighet har lämnats in. Därför behöver du tänka på att lämna in din ansökan i god tid innan du börjar studera. Om du är osäker på om du kommer att bli antagen till studierna bör du ändå ansöka om ledighet.

Är studieledighet semesterlönegrundande?

Är studieledighet semesterlönegrundande? Studieledighet innebär vanligtvis att helt löneavdrag görs och att ledigheten inte är semesterlönegrundande. Viss ledighet för utbildning är semesterlönegrundande enligt semesterlagen (17 § SemL).

Är tjänstledighet för studier semesterlönegrundande?

Generellt sätt är ledighet för studier inte semesterlönegrundande. Ledigheten är emellertid semesterlönegrundande för bl. a. teckenspråksutbildning (TUFF), utbildning som till väsentlig del avser fackliga frågor eller grundutbildning inom totalförsvaret.

Hur länge kan arbetsgivaren skjuta upp studieledighet?

Arbetsgivaren kan skjuta upp studieledighet som överstiger en arbetsvecka i upp till sex månader från ansökningstillfället utan att få berörd lokal arbetstagarorganisations samtycke. Däremot ska både arbetstagaren och arbetstagarorganisationen genast underrättas om beslutet och skälen för detta.

Hur lång tid i förväg måste man ansöka om tjänstledighet?

För att kunna få din ledighet beviljad måste du: Ha varit anställd i minst sex månader (eller i minst 12 månader under de senaste två åren) Ansöka minst tre månader innan du planerar att vara ledig.

Share this post