Ny

Vad sager tryckfrihetsforordningen?

Vad säger tryckfrihetsförordningen?

Tryckfrihetsförordningen. Tryckfriheten är en viktig demokratisk rättighet i Sverige. Den ger alla rätt att fritt ge ut böcker, tidningar och tidskrifter. Myndigheterna har ingen rätt att i förväg granska eller censurera det som skrivs.

Vilka regler kan du finna i tryckfrihetsförordningen?

Rätten för alla att publicera tankar, fakta och idéer i tryck. Rätten för alla att ta del av myndigheternas och de styrande organens handlingar (beslut, domar, brev, utredningar etc), och trycka dem om man ville. Den rättigheten kallas för Offentlighetsprincipen och är än i dag rätt unik i världen.

Vilka tre skyldigheter har näringsidkaren vid tjänster?

4 § Näringsidkaren skall utföra tjänsten fackmässigt. Han skall vidare med tillbörlig omsorg ta till vara konsumentens intressen och samråda med denne i den utsträckning som det behövs och är möjligt. Om inte annat får anses avtalat, ingår det i tjänsten att näringsidkaren skall tillhandahålla behövligt material.

När ändrades tryckfrihetsförordningen?

Den senaste tryckfrihetsförordningen antogs 1949, men Sverige grundlagsfäste tryckfriheten redan år 1766, som första land i världen. Tryckfriheten innebär bland annat rätt att framställa och sprida tryckta skrifter utan föregående censur och andra hinder.

Vad får man inte publicera på sociala medier?

Då behöver man inte ens lägga ut bilden på nätet för att det ska vara brottsligt. Om man gör det också kan det också vara ett brott. Om du delar känsliga bilder eller videos på någon annan, till exempel nakenbilder eller bilder på någon i en utsatt situation, begår du troligen ett brott.

Vad är inte tillåtet att publicera Enligt tf?

Att publicera bilder i tryck på sexuellt våld eller tvång är olagligt, liksom att publicera bilder, videor eller andra upptagningar av både sexuellt och annat grovt våld mot människor och djur i andra medier.

Vilka tre krav ställs på företag som utför tjänster?

Företaget ska se till att den som utför tjänsten har rätt kompetens och nödvändig utbildning. Tjänsten ska utföras fackmässigt, det vill säga på ett sätt som normalt förväntas av en kunnig och seriös yrkesperson.

För vilka typer av tjänster gäller inte konsumenttjänstlagen?

Konsumenttjänstlagen gäller inte Till exempel hos frisör eller veterinär. Tillverkning av saker. Försäljning av en sak, till exempel en hushållsmaskin, och den monteras eller installeras i samband med köpet. Arbete som du utför för att rätta till fel i en såld sak eller fastighet.

Share this post