Ny

Vilka har anmalningsplikt enligt socialtjanstlagen?

Vilka har anmälningsplikt enligt socialtjänstlagen?

Lagen är tydlig Personal inom polis, skola, hälso- och sjukvård är skyldiga enligt Sol kap 14 1§ att anmäla om det råder misstanke att ett barn (ålder 0–18 år) far illa eller riskerar att fara illa till socialtjänsten.

Har alla anmälningsplikt?

Allmänheten kan också anmäla, men är inte skyldiga att göra det. Även personer som inte har en anmälningsplikt kan och bör såklart anmäla om de misstänker att ett barn far illa. Detta kallas anmälningsuppmaning. Omfattas man inte av anmälningsplikten kan man göra sin anmälan anonymt.

I lagen står det att alla som får kännedom om eller misstänker att ett barn far illa bör anmäla det till socialnämnden (14 kap. 1 c § SoL). Som privatperson har du möjlighet att vara anonym, men det förutsätter att du inte berättar vem du är när du kontaktar socialtjänsten.

Vad ska en orosanmälan innehålla?

Det här ska anmälan innehålla Anmälan ska tydligt innehålla vem anmälan gäller, vem som anmäler och konkreta uppgifter om vad som föranleder en anmälan. Framförallt om det inte gäller brottslig handling utan annan oro. Har skolan anmält en brottslig handling till polisen anmäler polisen till socialtjänsten.

Vad är syftet med en orosanmälan?

Målet med en orosanmälan är att barnet och familjen ska få hjälp i sin situation. Informera därför om möjligt vårdnadshavaren om att orosanmälan kommer göras och att syftet är att familjen ska få hjälp.

När är man anmälningsskyldig?

Du som är anmälningsskyldig ska genast anmäla till socialtjänsten om du i din yrkesroll misstänker eller får kännedom om att ett barn far illa. Du är också skyldig att lämna de uppgifter som kan vara av betydelse för social- tjänstens utredning.

Vilka omfattas av anmälningsplikt?

Anmälningsplikten innebär att vuxna inom vissa yrken måste göra en så kallad orosanmälan till socialtjänsten om de tror att någon under 18 år far illa. Det gäller personal som jobbar inom till exempel skolan, sjukvården eller polisen.

Vad gör socialen vid en orosanmälan?

När socialtjänsten får in en orosanmälan så ska de först och främst avgöra om barnet behöver skyddas akut (s.k. skyddsbedömning). De ska även göra en förhandsbedömning där de tar ställning till om en utredning behöver göras (socialtjänstlagen 11 kap 1).

Share this post