Populära

Ar Humira bra?

Är Humira bra?

TNF (tumörnekrosfaktor) är ett inflammations- stimulerande protein som förekommer naturligt i kroppen. felaktigt orsakar inflammation. Genom att injiceras varannan vecka ger HUMIRA en effektiv hämning av inflammationen. dämpasoch risken för skador minskar.

När ska man inte ta Humira?

Använd inte Humira® Om du har aktiv tuberkulos eller andra allvarliga infektioner (se ”Varningar och försiktighet”). Det är viktigt att du talar om för din läkare om du har symtom på infektioner, till exempel feber, sår, trötthetskänsla, tandproblem. Om du har måttlig eller svår hjärtsvikt.

Är Humira farligt?

Precis som alla läkemedel kan HUMIRA ge biverkningar. De vanligaste är ofarliga och övergående, men allvarliga biverkningar kan förekomma. I början av behandlingen kan huden bli lite röd och svullen på injektionsstället. Det är normalt och ingenting farligt.

Hur länge kan man ta Humira?

Den rekommenderade dosen av Humira för vuxna patienter är en startdos på 80 mg subkutant administrerat, följt av 40 mg subkutant som ges varannan vecka med början en vecka efter startdosen. Fortsatt behandling efter 16 veckor ska noggrant övervägas hos en patient som inte svarar inom denna tidsperiod.

Vad händer när man slutar med Humira?

Efter induktionsbehandling är den rekommenderade dosen 40 mg varannan vecka genom subkutan injektion. Alternativt, om en patient har slutat med Humira och tecken och symtom på sjukdomen återkommer kan Humira återinsättas. Erfarenhet av återinsättande efter mer än 8 veckor sedan den senaste dosen är begränsad.

Hur snabb effekt av Humira?

Den Verksamma substansen i Humira® heter adalimumab. Det är en antikropp som genom att binda sig till TNF, minskar överskottet, vilket gör att inflamma- tionen dämpas. Vissa upplever symtomlindring ganska snabbt (inom 2 veckor), för andra tar det längre tid innan de märker någon förändring.

Share this post