Populära

Hur attityder varderingar och handlanden riktade mot manniskor med funktionsnedsattning forandrats sedan 1800 talet?

Hur attityder värderingar och handlanden riktade mot människor med funktionsnedsättning förändrats sedan 1800 talet?

1800-1900-talet – Fokus på att normalisera de avvikande Det fanns även viss pedagogisk forskning till exempel om hur döva skulle läras tala. Mycket av den tidiga forskningen om människor med funktionshinder har fått en hård dom av eftervärlden. Ambitionen var ofta att normalisera de avvikande.

Hur synen på människor med Funktionsvariation har förändrats från början på 1800 talet fram till idag?

De fick sällan möjlighet att utöva ett yrke utan hamnade istället på fattighus eller hospital. Under 1800-talet blev skolgång obligatorisk genom 1842 års allmänna folkskola. Döva, blinda och de med intellektuell funktionsvariation (tillstånd som tidigare kallades utvecklingsstörning) hade dock ingen skolplikt.

Vilka fördomar finns idag i samhället mot de intellektuellt funktionsnedsatta?

Det finns många negativa attityder i dagens samhälle till personer med funktionshinder. Det beror på att många inte vet vad handkapp/funktionshinder är och vad det innebär. De ser bara det som är annorlunda och bildar sig en uppfattning om detta. Man skulle kunna säga att det handlar om okunskap hos många.

Har fördomar om funktionsnedsatta?

Omvärlden har sedan urminnes tider haft mycket fördomar om människor med funktionsnedsättningar. Det är vanligt att höja rösten när det pratas med en rörelsehindrad, som om det förutsätts att bara för att en person sitter i rullstol hör han eller hon dåligt eller har svårt att förstå vad som sägs.

Hur har människors attityder och värderingar förändrats kring funktionsnedsättningar?

Forskare menar att attityder till personer med funktionsnedsättningar ser lite olika ut beroende på vilken typ av funktionsnedsättning personerna har. Till exempel så möts personer som är blinda ofta av medlidande medan personer med en utvecklingsstörning bemöts fördomsfullt.

Vilka attityder och värderingar möter människor med funktionsnedsättning Funktionsvariationer?

Alla bör ges möjlighet till ett bra bemötande som har sin grund i ett humanistiskt synsätt. Perspektivet bygger på respekt för allas lika värde och inre förmåga att utvecklas och att uttrycka sig. Detta ligger i linje med FN:s konvention av rättigheter för personer med funktionsnedsättning.

Share this post