Populära

Hur bokfora erhallna rabatter?

Hur bokföra erhållna rabatter?

Den del av en negativ utgift för erhållna rabatter som avser ingående moms skall redovisas som en skuld i balansräkningen fram till dess att momsskulden har blivit betald. En negativ kostnad av erhållna rabatter klassificeras som en reduktion av inköpspriser och bokförs normalt i kontogrupp 47.

Hur räknar man ut Kassarabatt?

Om en kundfaktura har kassarabatt, ska det stå på fakturan att om kassarabatten används, ska beskattningsunderlaget minskas med X antal kronor och momsen motsvarande 25 % med X antal kronor. Då får även momsen minskas utan att en ny faktura behöver skickas ut. En kassarabatt ska redovisas rätt i bokföringen.

Varför Kassarabatt?

Kreditfakturan är en förutsättning för att säljaren ska ha rätt att minska den utgående moms. Kreditfakturan ska även medföra motsvarande minskning av ingående moms för köparen. Detta krav att kassarabatt ska korrigera beskattningsunderlaget samt momsens fakturaregler har medfört praktiska problem.

Vad är en Kassarabatt?

Med kassarabatt menas en nedsättning av köpeskillingen vid betalning före avtalad förfallodag. Rabatten ges främst vid kontant betalning och vid betalning inom 10 dagar.

Måste man bokföra rabatt?

En redovisningsenhet behöver inte särredovisa lämnade rabatter, en redovisningsenhet som inte vill specificera lämnade rabatter kan bokföra en negativ intäkt på det konto där huvudintäkten bokfördes/bokförs.

Är det moms på rabatter?

När ett överenskommet pris minskas i efterhand ska normalt kreditfakturan utfärdas med moms om den ursprungliga försäljningen var momspliktig.

Vilket konto för dröjsmålsränta?

En intäkt som avser dröjsmålsränta klassificeras normalt som en finansiell intäkt och intäkten uppstår direkt när räntefakturan skapas eftersom dröjsmålsräntan då redan är intjänad. I baskontoplanen bokförs dröjsmålsränta i kontogrupp 83.

Är det moms på lämnade rabatter?

Lämnade rabatter innebär ett avdrag från ordinarie priser och medför att försäljningsinkomsten reduceras. Den utgående momsen får reduceras för lämnade rabatter som ges direkt i kundfakturan eller direkt vid kontantförsäljning men normalt inte för lämnade rabatter som ges i efterhand utan att en kreditfaktura utfärdas.

Hur bokföra Hyresrabatt?

Intäkten bokas på ett eget konto som är kopplat till såväl hyresintäkterna som momsredovisningen. Företaget kan exempelvis bokföra hyresintäkterna på konto 3010 och den upplupna intäkten för det statliga stödet på konto 3011. När företaget erhåller stödet minskas den upplupna intäkten.

Är provision momspliktig?

Provisionsinkomster är momspliktiga om uppdraget rör momspliktig försäljning men momsfria om uppdraget rör momsfri försäljning. En fastighetsmäklare har exempelvis momsfria provisionsinkomster medan en annonsförsäljare har momspliktiga provisionsinkomster.

Hur ska man bokföra Inkassoavgifter och dröjsmålsränta?

Räntekostnaden kan du använda ett konto i klassen 84xx. Du kan välja om du vill specificera räntekostnaden eller bokföra på ett gruppkonto (8400). Inkassoavgiften som du debiteras bokför du på ett konto för övriga externa kostnader, till exempel 6990.

Share this post