Populära

Hur funkar Direktpension?

Hur funkar Direktpension?

En direktpension är ett avtal mellan ditt företag och en anställd, till exempel dig själv. Avtalet innebär ett löfte om pension som betalas ut direkt från företaget och kan användas som ett alternativ eller komplement till en vanlig tjänstepension.

Hur bokförs en Direktpension?

Utfästelsen för direktpension ska redovisas som en avsättning. När företaget har ett pensionsåtagande som uteslutande är beroende av värdet på en tillgång som företaget äger, ska företaget redovisa en avsättning som tas upp till tillgångens redovisade värde.

Varför Direktpension?

Direktpension är ett komplement till tjänstepensionen och ekonomiskt fördelaktigt för företag, ägare och anställda. Direktpension kan användas när tjänstepensionen av någon anledning inte kan tecknas för någon eller några medarbetare, när företaget vill skydda pensionskapital eller när en pension är villkorad.

Vad är innebörden av ett fribrev?

En tjänstepension eller en pensionsförsäkring som det inte längre betalas in några pengar till kallas för fribrev. Pensionens värde beror då på de pengar som hunnit betalas in och hur de inbetalade pengarnas värdeutveckling har sett ut.

Hur beskattas Direktpension vid uttag?

Hur beskattas Direktpension för företaget och medarbetaren? Vanligtvis är inbetalningarna inte avdragsgilla utan avdragsrätten gäller när pensionen betalas ut. Då betalas också en särskild löneskatt med pensionsutbetalningarna som underlag.

Var regleras efterlevandepensionen i Direktpension?

Avtal om direktpension – pensionsutfästelse I avtalet mellan dig och din arbetsgivare regleras vanligtvis pensionens storlek, hur premien ska betalas och vem som får efterlevandepension om du avlider innan du har fått din sista utbetalning. Det bör även framgå när och hur pensionen ska betalas ut.

När redovisas särskild löneskatt till Skatteverket?

Särskild löneskatt på överskott av näringsverksamhet Den som har inkomster från passiv näringsverksamhet ska betala särskild löneskatt. Ett dödsbo kan bli skyldigt att betala särskild löneskatt även på vissa andra inkomster. Ersättning i näringsverksamhet från vissa avtalsförsäkringar ska också ingå i underlaget.

Hur betalas särskild löneskatt?

För de kostnader företaget har för Avtalspension SAF-LO och kompletterande pensionspremier betalas en särskild löneskatt, SLP. SLP redovisas i inkomstdeklarationen och skatten fastställs av Skatteverket när den slutliga skatten beslutas.

Vad är fribrev pension?

Ett fribrev är en försäkring som det inte görs några nya premieinbetalningar till. Det kan till exempel handla om en tjänstepensionsförsäkring efter att du har slutat på ditt jobb.

Vad händer i företagets balansräkning när Direktpension betalas ut?

Share this post