Populära

Hur kan man skriva en diskussion?

Hur kan man skriva en diskussion?

Huvuddelen av diskussionen ska bygga på resultaten (inte upprepa dem) och ta fram det som är viktigt och intressant i dem. Därefter jämförs resultaten med andra studier och diskutera eventuella skillnader. Turordning i diskussionen bör därför vara: Kort sammanfattning av det viktigaste resultatet.

Vad skriver man under diskussion?

I diskussionen ska du kommentera dina resultat och göra relevanta jämförelser med vad andra tidigare kommit fram till. Det är viktigt att styrka det du säger med referenser (källor). Du kan också spekulera i vilken betydelse det du kommit fram till kan ha.

Hur skriver man en utvärderingsrapport?

Beskrivningen av metod/metoder och försök du gjort ska vara noggrant beskrivna. Du måste kunna motivera de antaganden du gjort och du bör också diskutera osäkerheter. Om du väljer att presentera dina resultat i tabeller, diagram eller figurer bör du tänka på att låta dessa åtföljas av förklarande texter.

Hur kan man börja en diskussion?

Det är vanligt att inleda detta kapitel med att kortfattat beskriva studiens syfte och resultat. Undvik dock upprepningar i så stor utsträckning som möjligt. I uppsatsens diskussionsavsnitt drar du slutsatser, tolkar och värderar de resultat du fått fram.

Vad innebär en diskussion?

Diskussion är ett substantiv med betydelsen samtal eller överläggning. Ordet kommer från det latinska verbet discutare, där förleden är dis- (isär) och efterleden är quatere (skaka).

Vad är det för skillnad på analys och diskussion?

I analysen undersöker du varje detalj av empirin för att förklara vad de betyder och har för funktion – placera bitarna i pusslet. En diskussion handlar slutligen om att tolka och förstå helheten – det färdiga pusslet.

Vad är skillnaden mellan problemformulering och frågeställning?

Problemformuleringen samt syfte/frågeställningar måste inbör- des vara konsistenta och inte stå i motsättning till varandra. Syftet måste kunna gå att relatera till problemformuleringen, medan frågeställningarna skall kunna härledas ur syftet.

Hur inleder man en diskussion?

Hur skriver man en diskussion i en Labbrapport?

4. Diskussion, slutsats. Diskussionen är inte lika strikt som övriga delar av mallen, det är här du beskriver dina slutsatser om experimentet. Besvara din hypotes eller frågeställning.

Hur skriver man bakgrund Gymnasiearbete?

I bakgrunden kan du också förklara varför detta är ett intressant ämne eller en intressant fråga att undersöka. Syftet skall vara klart och tydligt och lätt att hitta. I syftet skall det framgå vad det är du vill undersöka. Du skall också presentera vilka avgränsningar som gjorts och varför.

Hur ser en forskningsöversikt ut?

Forskningsöversikt ska belysa aktuell forskning inom området, och hur tillförlitlig och adekvat den forskningen är samt om det finns kunskapsluckor. Underrubriker kan användas. En kortfattad beskrivning av examensarbetets viktigaste resultat som svarar mot studiens syfte presenteras som slutsats.

Share this post