Populära

Hur ska vi veta vilken niva av stimulans ett barn behover?

Hur ska vi veta vilken nivå av stimulans ett barn behöver?

Pramling- Samuelsson (2006) vill också belysa betydelsen av barnsynen. De talar om det kompetenta barnet, och menar att det är viktigt att pedagoger ser barn som kompetenta. När barnen ses som kompetenta är de aktiva, nyfikna och har en egen vilja att lära. Barn skall ses som medskapande i sin egen läroprocess.

Hur skulle du inspirera barn som inte vill delta i skapande aktiviteter?

Att ha en sådan självuppfattning men också en tro till sina egna uttrycksmöjligheter, och till sig själv, blir grundläggande för den inställning individen har till sina egna uttryck senare i livet, vissheten om att det som barnet själv uttrycker faktiskt är av vikt.

Hur anpassar du aktiviteten till barn i behov av stöd ge minst ett exempel?

Avdelningar med lyhörd personal och positivt barn-barn-samspel ökar engagemanget och minskar beteendeproblem hos barn i behov av särskilt stöd. Personalens insikt om hur barns positiva och negativa beteenden påverkar dem bidrar till deras förståelse för arbetslagets samtal om och förståelse för barns särskilda behov.

Hur kan man som pedagog visa att man ser varje individ?

För att klara detta så måste pedagogen kunna se till barnets intressen samt se till att bemöta barnet på ett positivt sätt. Detta kan leda till att man stimulerar barnet till att vilja lära sig mer om sin omvärld. Vidare så framkommer det att samspelet mellan pedagog och barn kan påverkas av ett flertal faktorer.

Hur synliggör vi barns lärande i förskolan?

För att kunna följa varje barns utveckling och lärande behöver det finnas dokumentation för alla barn i förskolan. Gruppdokumentationen kan då vara en utgångspunkt, men dokumentationen behöver analyseras utifrån vilka möjligheter det enskilda barnet får för att kunna utvecklas och lära.

Hur kan man stimulera barn?

Leken är barns främsta uttrycksform, där använder de en rad sociala förmågor, exempelvis förmågor som rör samhörighet, kommunikation och samarbete. Studierna i översikten visar på hur förskolans pedagoger kan stötta barnen i att utveckla dessa förmågor, främst genom att vara lyhörda inför deras behov och intressen.

Varför är det viktigt att kunna vara flexibel när man genomför en aktivitet motivera och förklara dina tankar?

Att vara flexibel och lyhörd innebär hur arbetsterapeuten anpassar sig till barnet i det löpande arbetet försöker att arbeta på barnets premisser, bland annat genom att använda sig av det förtroendet och den kunskap som hon fått genom att skapa en relation med barnet.

Vad är skillnaden mellan att pyssla och att skapa?

Det är i princip samma sak man gör nu – och kallar för till exempel skapande – som man gjorde förr – och kallade för pyssel.

Hur anpassas din aktivitet till målgruppen och de olika behoven?

Man ska i förskolan ta hänsyn till barns olika förutsättningar och behov. Detta innebär att verksamheten inte kan utformas på samma sätt överallt och att förskolans resurser därför inte ska fördelas lika. Förskolans verksamhet ska anpassas till alla barn.

Hur använder ni de pedagogiska relationerna för att stödja undervisningen på er förskola?

För att kunna stimulera barn utifrån deras egna förutsättningar och med utgångspunkt där de befinner sig i sin utveckling behöver förskollärare reflektera över vad barnet kan vara hjälpt av och sedan genom medvetna handlingar ge barnet möjlighet att öva just det de kan behöva utveckla.

Vilken ledarroll antar pedagogerna i barngruppen?

Utöva ett tydligt ledarskap En önskan och strävan är att väcka nyfikenhet hos barnet att själv vilja utforska och stärkas i sina intressen och förmågor. Det är därför viktigt att den miljö förskolan tillhandahåller är på bästa sätt lämpad för lärande.

Hur skulle du bemöta ett barn som inte vill ha kroppskontakt?

Hjälp barnet att sätta gränser Vid dessa tillfällen kan du också utveckla barnets förståelse för att individers integritet kan skilja sig åt. Att du som vuxen sätter ord på det som händer kan vara ett sätt att hjälpa barnet att förstå andras signaler.

Share this post