Populära

Maste alla foretag ha ett Dataskyddsombud?

Måste alla företag ha ett Dataskyddsombud?

Ert företag/er organisation måste utse ett dataskyddsombud, oavsett om företaget/organisationen är personuppgiftsansvarig eller personuppgiftsbiträde, om dess kärnverksamhet innefattar behandling av känsliga uppgifter i stor omfattning eller regelbunden och systematisk övervakning i stor omfattning av enskilda personer …

Vilka organisationer behöver inte ha ett dataskyddsombud?

Vilka behöver inte ha ett dataskyddsombud?

  • har få uppgifter om sina kunder, eller uppgifter som inte är känsliga.
  • inte behandlar personuppgifter som en del av sin kärnverksamhet.
  • endast har vissa uppgifter om sina anställda, till exempel för att kunna betala ut löner.

Var finns FOI?

Mer om FOI Detta är FOI:s huvudkontaktuppgifter. Vi finns även i Grindsjön (Stockholm), Linköping och Umeå.

Vad står FOI för?

FOI, förkortning för Totalförsvarets forskningsinstitut.

Är FOI en myndighet?

FOI är kunskapsbärare och expertstöd inom försvar och säkerhet. FOI är en statlig myndighet under Försvarsdepartementet och merparten av verksamheten är uppdragsfinansierad. Våra största uppdragsgivare är Försvarsmakten, Försvarets materielverk, Regeringskansliet och Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB.

Vad är FOI?

FOI har till uppgift att bedriva forskning, metod- och teknikutveckling samt utredningsarbete för totalförsvaret och till stöd för nedrustning, icke-spridning och internationell säkerhet. Myndigheten får även i övrigt bedriva forskning, metod- och teknikutveckling samt utredningsarbete.

Vem kan vara dataskyddsombud?

Vem kan vara dataskyddsombud?

  • ha kunskaper om dataskyddsförordningen.
  • känna organisationens kärnverksamhet, hur organisationen behandlar personuppgifter och veta hur organisationens informationsteknik och it-säkerhet fungerar.
  • ha förmåga att sprida information och etablera en dataskyddskultur inom organisationen.

Share this post