Populära

Vad ar en sjalvkostnad?

Vad är en självkostnad?

Ibland används begreppet omkostnader och overheadkostnader istället för indirekta kostnader. En indirekt kostnad kan också den vara både rörlig och fast. Summan av en de direkta och indirekta kostnaderna för en kostnadsbärare är dess så kallade självkostnad.

Vad är en självkostnadskalkyl?

Självkostnadskalkyl är en metod som företag och organisationer använder för att fördela sina totala kostnader på olika kostnadsbärare, det vill säga produkter och/eller tjänster som företaget säljer. Metoden kan bland annat användas för att bestämma priset på en vara, eller som hjälp för att göra en budget.

Vilka kalkyler används vanligen i tillverkande företag?

I de flesta företag är det produktkalkylen som är den vanligaste kalkylen som görs. Motsvarande på tjänstesidan är tjänstekalkylen. Produkt-/tjänstekalkylen = en bestämning av kostnader och intäkter för en produkt eller tjänst.

Vad används kalkyler till?

Kalkyler görs både före och efter ett beslut. En vanlig typ av kalkyl är den så kallade produktkalkylen som företag använder för att beräkna kostnader för olika produkter. Kalkylen fungerar som underlag vid beslut om exempelvis prissättning, sortiment och prioriteringar.

Vad är Självkostnadskalkylering?

Självkostnadskalkyl, självkostnadskalkyler och vad är självkostnadskalkylering? (ekonomistyrning) En självkostnadskalkyl är en kalkyl där fullständig kostnadsfördelning till kalkylobjekt görs. I en självkostnadskalkyl används kostnadsbegreppen direkta kostnader och indirekta kostnader.

Vad är Påläggssats?

Beräkning av påläggssatser Tillverkningsomkostnaderna fördelas vanligen som procent av direkt lön. Andra sätt att fördela TO på kan vara som kronor per maskintimme eller som kronor per arbetstimme. Då affärsomkostnaderna fördelas används oftast företagets totala tillverkningskostnader som påläggsbas.

Share this post