Populära

Vad ar ett Plattformsbolag?

Vad är ett Plattformsbolag?

Kriterier för plattformsföretag som hör till förteckningen: I arbetsförmedlingen deltar minst tre aktörer: plattformsföretaget, köparen och den som erbjuder arbete. Plattformsföretaget använder en digital plattform för förmedling och förvaltning av uppdrag, projekt och tidsbestämda anställningar.

Hur ofta taxeras bostadsrätter?

Du som äger en fastighet ska deklarera den var tredje år eller vart sjätte år. Det kallas allmän eller förenklad fastighetstaxering. De år som det inte är en allmän eller förenklad fastighetstaxering sker särskild fastighetstaxering.

Vad är Demandgaranti?

Bankgarantin kan vara: en on first demand (eller on demand)-garanti enligt vilken banken är skyldig att betala det krävda beloppet genast efter att ha fått ett skriftligt krav.

Är Näringsbidrag skattepliktigt?

Ett näringsbidrag ska tas upp som intäkt om det används för en utgift som ska dras av omedelbart. Om utgiften hänför sig till ett tidigare beskattningsår än det år då bidraget ska tas upp, får den skattskyldige skjuta upp avdraget för utgiften till det senare året.

Vad är en icke beskattningsbar person?

När staten eller en kommun säljer varor eller tjänster i en verksamhet som inte är ekonomisk, agerar de inte i egenskap av beskattningsbar person. Även andra juridiska personer kan bedriva både ekonomisk verksamhet och verksamhet som inte är ekonomisk.

Vad betyder beskattningsbar inkomst?

2012/13:124 s. 66). Den som i någon utsträckning bedriver en ekonomisk verksamhet självständigt är en beskattningsbar person. Enligt Skatteverkets uppfattning bedriver staten, liksom alla statliga affärsverk och alla kommuner, ekonomisk verksamhet i någon omfattning och de är därför beskattningsbara personer.

Share this post