Populära

Vad ar kompletterande forhor?

Vad är kompletterande förhör?

Det innebär att domstolen enbart får grunda sin dom på vad som har framkommit under huvudförhandlingen och att parter och vittnen ska höras muntligen. Annan bevisning förutom förhör kan exempelvis vara innehåll i mobiltelefoner, brottsplatsundersökning eller fotografier på eventuella skador.

Vad är Åtalsförlängning?

Om rätten beslutar att häkta en misstänkt, ska rätten samtidigt bestämma när åklagaren senast ska väcka åtal. Är den utsatta tiden otillräcklig, får rätten medge förlängning av tiden, om åklagaren begär detta före tidens utgång (s.k. åtalsförlängning).

Vad är Primärutredning?

Det innebär bl. a. att i s. k. bomfall vid kroppsvisitation av misstänkta narkomaner, behörig undersökningsledare skall besluta att lägga ned förundersökningen. I fråga om primärutredningen betonade departementschefen vidare att den misstänkte självfallet inte skulle ha sämre ställning än vid förundersökning.

Vem kan anhållas?

En person får anhållas i avvaktan på att domstol ska pröva en fråga om häktning. En person får också anhållas om det är av stor vikt för utredningen. Ett beslut om att anhålla någon fattas av åklagare. Senast klockan 12 tredje dagen efter ett beslut om anhållande måste åklagaren göra häktningsframställan till domstol.

När får poliser göra husrannsakan?

Polisen får besluta om att genomföra en husrannsakan om det finns en förundersökning om brott, en förundersökning inleds så snart det finns anledning att anta att ett brott har begåtts (23:1 RB). En husrannsakan sker bl. a. i syfte att hitta föremål som kan ha betydelse som bevis (28:1 RB).

Får polisen gå in i ens hem utan husrannsakan?

När kan polisen göra en husrannsakan och vilka rättigheter har du om en sådan företas? Att gå in i någon annans hem utan tillstånd utgör hemfridsbrott och är straffbart såväl för polis som privatpersoner. Polisen kan dock med laga stöd gå in i någons hem. Det kallas husrannsakan.

Måste man gå på polisförhör?

Om man blir kallad till ett polisförhör är man skyldig att infinna sig. Om man inte kommer riskerar man att få böter eller att hämtas till förhöret det framgår av rättegångsbalkens regler. Det gäller oavsett om man är misstänkt för brott eller är kallad som vittne.

Share this post