Populära

Vad ar punktskattepliktiga varor?

Vad är punktskattepliktiga varor?

De punktskattepliktiga varor som omfattas av denna kontroll är alkohol, energi och tobak. Om en punktskattepliktig vara påträffas och transporten inte sker enligt gällande regler kan varorna omhändertas för skatteutredning.

Hur förkortas brottsbalken?

Brottsbalken (1962:700) (BrB) är den centrala straffrättsliga lagen i Sverige. Den trädde i kraft den 1 januari 1965 och ersatte då 1864 års strafflag. Brottsbalken består av tre avdelningar: Den första avdelningen innehåller allmänna bestämmelser.

Vilka intressen ska skyddas i brottsbalken?

2 § En gärning skall, om inte annat är särskilt föreskrivet, anses som brott endast då den begås uppsåtligen. Har gärningen begåtts under självförvållat rus eller var gärningsmannen på annat vis genom eget vållande tillfälligt från sina sinnens bruk, skall detta inte föranleda att gärningen inte anses som brott.

Hur betalar man alkoholskatt?

När du som privatperson beställer alkoholvaror, exempelvis via internet, och varorna transporteras till Sverige från ett annat EU-land av någon annan än dig själv, ska svensk alkoholskatt betalas. Vem som ska betala alkoholskatten beror på vem som ordnar med transporten till Sverige.

Vem ska betala punktskatt?

Privatpersoner ska betala alkoholskatt, det vill säga en punktskatt, när de beställer alkohol via internet, eller av en vän eller granne som är på en resa, det vill säga när de inte transporterar (eller bär) alkoholen själva till Sverige.

Vad står i brottsbalken?

Brottsbalken (BrB) innehåller den viktigaste straffrättsliga lagstiftningen, t. ex. våldsbrott, förmögenhetsbrott och sexualbrott. Utöver brottsbalken finns flera andra strafflagar, som till exempel narkotikastrafflagen och miljöbalken.

Hur är brottsbalken uppbyggd?

Brottsbalken är den centrala straffrättsliga lagen i Sverige och behandlar den allmänna straffrätten. Den är uppdelad på tre avdelningar, den första innehåller allmänna bestämmelser, den andra innehåller en uppräkning av de olika brotten och den tredje innehåller regler om de påföljder som kan dömas ut.

Share this post