Populära

Vad ar Pythagoras sats?

Vad är Pythagoras sats?

Pythagoras sats. En rätvinklig triangel består av två kortare sidor, som vi kallar kateter, och en längre sida, som vi kallar hypotenusa. De två kateterna möts i en rät vinkel (alltså 90°) och hypotenusan är motstående till den räta vinkeln.

Vad är pythagoreiska tripplar?

Pythagoreiska tripplar. Tre positiva heltal x, y och z, som uppfyller Pythagoras sats så att. x 2 + y 2 = z 2. kallas för en pythagoreisk trippel. Det finns oändligt många pythagoreiska tripplar, exempel på sådana är 3:4:5 eller 5:12:13.

Hur ska man räkna ut hypotenusan med Pythagoras sats?

Räkna ut hypotenusan med Pythagoras sats. Hypotenusan är den sneda sidan i en rätvinklig triangel, alltså den sida som är motstående den räta vinkeln (90°). De andra två sidorna kallas katetrar, hypotenusan är alltid längre än katetrarna var för sig. För att räkna ut hur lång hypotenusan är kan man använda sig av Pythagoras sats,

Vad är en rätvinklig triangel?

I varje rätvinklig triangel råder, enligt Pythagoras sats, följande samband mellan längden på triangelns sidor: a 2 + b 2 = c 2 där a och b är längderna på kateterna, och c är längden på hypotenusan. Det vill säga, summan av kateternas kvadrater är lika med hypotenusan i kvadrat.

Vad är trigonometriska funktioner?

Trigonometriska funktioner Sinus, cosinus och tangens är trigonometriska funktioner som anger olika kvoter mellan längderna på sidorna i en rätvinklig triangel.

Vilka trigonometriska funktioner kan vi använda för att ta reda på längden på en triangel?

Dessa trigonometriska funktioner kan vi använda för att ta reda på den okända längden på en av en rätvinklig triangels sidor, om vi känner till längden på en av de andra sidorna och storleken på en av triangelns spetsiga vinklar. Det inversa värdet till sinus, cosinus och tangens är storleken på vinkeln v.

Share this post