Populära

Vad ar transitering?

Vad är transitering?

Transitering är ett tullförfarande som underlättar transporten av varor över gränser och genom områden utan att betala tullar och skatter. Du får transitera alla varor som det är tillåtet att föra in i eller ut ur Sverige.

Hur varor transporteras?

En transportör utför i huvudsak själva transporten, oftast utan några speciella kringtjänster. En speditör ordnar land-, flyg- eller sjötransporter, eller en kombination av dessa beroende på dina behov. Speditörer erbjuder ofta också olika kringliggande logistiktjänster, som lagerhållning och administration.

Vilken myndighet vänder man sig till när man använder sig av transitering?

Att starta en TIR-transitering Tullen gör behövliga anteckningar i TIR-carneten, granskar vid behov varorna och förseglar transportmedlet.

Hur fungerar ett tullager?

Om du inte ska använda eller sälja din vara direkt vid införseln kan du lagra den på ett tullager. Då betalar du tull och skatt först när du avslutar tullagerförfarandet och anmäler varan till import. Om varan ska återexporteras betalar du ingen tull eller skatt alls för varan i EU.

Vem är ansvarig för att godset Transiteras på rätt sätt?

Svar Tullverket: Även transitering är möjligt till kontrollplatsen om de externa parterna är överens om detta. Vid kontroll som utförs i brottsbekämpande syfte (ej mot avlämnad tulldeklaration) förflyttas godset under Tullverkets ansvar.

Vad menas med TIR?

TIR-konventionen är en internationell tullkonvention som innebär att du kan transportera en vara genom de drygt 50-tal länder som är anslutna till konventionen utan att behöva tulldeklarera sändningen vid varje tullmyndighets gränskontroll. TIR är en fransk förkortning av Transports Internationaux Routiers.

Vad är skillnaden på T1 och T2?

När du transiterar en vara kan du välja mellan att göra det enligt proceduren för T1-transitering (extern unionstransitering) eller T2-transitering (intern unionstransitering). Huvudsyftet med procedurerna är att visa vilken tullstatus din vara har, om det är en unionsvara eller en icke-unionsvara.

Hur länge får varor lagras på ett tullager?

Tullager är avsedda för lagerhavare som behöver lagra varor längre än de 90 dagar som tillfällig lagring möjliggör eller som hanterar varorna på något sätt, t. ex. sorterar eller ompackar dem. Till exempel en speditionsfirma eller en importör kan inrätta ett tullager.

Vad är Tulltillägg?

Tulltillägget är 20 procent av den tull som du inte har deklarerat korrekt. För företag som före den 1 januari 2015 var momsregistrerade hos Skatteverket är tulltillägget 10 procent av momsen enligt mervärdesskattelagen (1994:200).

Hur länge får man lov att lagra en vara på ett tullager?

Vad är T1 dokument?

T1-transitering (extern transitering) transitering av vissa unionsvaror, om du exempelvis har fått eftergift med punktskatt, har ansökt om exportbidrag eller återbetalning och dina varor ska transiteras till eller via ett land som omfattas av gemensam transitering.

Vad gäller när du vid en internationell godstransport använder Tulldokumentet TIR-Carnet?

i TIR-carnet Något särskilt tulldokument skall ej erfordras för den temporära införseln av ett vägfordon, en kombination av vägfordon eller en container som befordrar gods enligt TIR-förfarandet. Någon garanti skall ej er fordras för vägfordonet, fordonskombina- tionen eller containern. 2.

När kan man ha hjälp av ett TIR avtal?

Sedan början av år 2013 är det bara av Tullen registrerade besiktningsmän med rätt att besiktiga tunga fordon, dvs. TIR-duglighetsexperter, som kan ge utlåtanden om transportenheters TIR-duglighet. som inte har gjort sig skyldig till allvarliga eller upprepade brott mot tull- eller skattelagstiftningen.

Vem utfärdar Tir Carnet i Sverige?

TIR-carnet – Tullverket.

Vilka ska skriva under en TIR-Carnet?

Godkänd mottagare för TIR-transitering – tillstånd

  • Företaget ska vara registrerat hos Bolagsverket (undantag för till exempel enskild firma).
  • Företaget ska ha ett Eori-nummer.
  • Företaget ska vara etablerat i EU.
  • Företaget avser att avsluta TIR-transiteringar i Sverige.

Vad innebär en TIR transport?

TIR-transiteringsförfarandet är ett tillståndspliktigt förfarande med avsikt att säkra en oavbruten färd för varorna längs transportrutten under tullövervakning. Förfarandet kan tillämpas i de länder som är anslutna till TIR-konventionen.

Vilka dokument behöver du för en resa till Schweiz eller Turkiet med lastbil?

Elektroniskt transportdokument som tulldeklaration. Flygbolag och rederier kan under vissa förutsättningar använda ett elektroniskt transportdokument (ETD) som transiteringsdeklaration. För att kunna använda dig av denna förenkling behöver du ha ett tillstånd.

Share this post