Populära

Vad innebar det att vara med i en styrelse?

Vad innebär det att vara med i en styrelse?

Styrelsens uppdrag är att bereda olika frågor, förvalta de beslut som årsmötet fattat, leda föreningens arbete samt representera föreningen i olika sammanhang. En styrelse kan se ut på många sätt och det är föreningens stadgar som avgör hur många ledamöter styrelsen ha.

Vem tillsätter styrelse?

Vid nyregistrering utses styrelsen i stiftelseurkunden och vid ändring i regel av bolagsstämman. Alla aktiebolag ska ha en styrelse med en eller flera styrelseledamöter.

Hur ska en styrelse se ut?

En styrelse är en grupp av personer som styr och fattar beslut inom exempelvis aktiebolag och föreningar. En styrelse består av en grupp personer som är utsedda att ansvara för organisation, förvaltning och beslutsfattande i ett aktiebolag, en förening, en stiftelse eller annan juridisk person.

Vilka kriterier måste vara uppfyllda om styrelsen ska kunna fatta beslut?

För att en styrelse ska kunna vara beslutsför måste fler än hälften av alla ledamöter vara närvarande. En styrelse på tre skulle alltså kunna fatta beslut med bara två närvarande ledamöter. För beslut gäller så kallad enkel majoritet det vill säga den sida som har flest röster vinner.

Måste en styrelse vara enig?

För att styrelsen överhuvudtaget ska kunna fatta beslut (vara beslutsför) så krävs det att mer än hälften av hela antalet styrelseledamöter är närvarande. I exemplet ovan så skulle de fem styrelseledamöter som kommer till styrelsemötet behöva vara eniga då beslut ska fattas.

Vilka ska ingå i en styrelse?

Det finns ofta en roll- och arbetsfördelning inom styrelsen:

  • ordförande (vice ordförande)
  • kassör.
  • sekreterare.
  • suppleanter/ersättare.
  • adjungerad.

Vem anställer VD?

Styrelsen utses av bolagsstämman (ägarna) och har i sin tur till uppgift att anställa VD (om sådan ska finnas, detta är inget krav för privata bolag). Det är bolagsstämman som är bolagets högsta beslutande organ.

Vem kan avsätta en styrelseledamot?

Hur man avsätter en styrelseledamot regleras i 7 kap 14 § EFL. Ett uppdrag som styrelseledamot upphör i förtid om styrelseledamoten eller den som har utsett honom eller henne anmäler att uppdraget ska upphöra. […] Det är alltså den som utser en styrelseledamot som också avsätter den.

Share this post