Populära

Vad innebar det att vara umgangesforalder?

Vad innebär det att vara umgängesförälder?

Huvudregeln är att det är den s.k. umgängesföräldern, dvs. föräldern som inte har barnet folkbokfört hos sig, som har det huvudsakliga ansvaret för kostnader med anledning av barnets umgängesresor.

Vad är Umgängesavdrag?

För umgängesföräldrar finns det en möjlighet att göra avdrag på det underhåll de betalar för sitt barn. Det kan de göra om umgänget varar minst fem sammanhängande dygn eller sex olika dygn en kalendermånad. Umgängesavdraget innebär en omfördelning mellan föräldrarna.

Vad gäller vid delad vårdnad av barn?

Föräldrarna ska – tillsammans med barnet – gemensamt bestämma i viktigare frågor som rör barnet. När föräldrarna inte bor ihop ska de tillsammans besluta om båda eller en av dem ska vårda barnet och ha det boende hos sig. Om barnet bor hos en förälder ska denna besluta hur den andra föräldern ska träffa barnet.

Är föräldrar ansvariga för sina barn?

Föräldrar är i dag inte ansvariga för sina barns skadeståndsskyldighet. En vårdnadshavare är dock skyldig att se till att lämpliga åtgärder vidtas i syfte att hindra barnet från att orsaka skada för annan.

Vad ska Umgängesföräldern betala?

Pappan som umgängesförälder har enligt praxis skyldighet att stå för de kostnader som uppstår för mat, hygienartiklar och aktiviteter under umgängestiden. Som umgängesförälder har pappan även det främst ansvaret för resekostnaderna. Boendeföräldern ska dock bidra till kostnaderna efter vad som är skäligt.

Vem bestämmer umgänge?

Bestämmelser om barns rätt till umgänge med en förälder som det inte bor tillsammans med är just en rättighet som barnet har och inte föräldern. Detta för att alla beslut som rör barn enligt lag utgår från barnets bästa. Det är båda föräldrarna som ansvarar för att barnets behov av umgänge tillgodoses.

Share this post